Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

            Ülkemizde ilk defa 1970 – 71 öğretim yılında Amerikalı bilim adamlarının desteği ile M.E.B.’na bağlı 24 okulda rehberlik çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık Merkezi Rehberlik Hizmetleri Örgütlenmesi ise 1992 tarih ve 3797 sayılı kanunla yapılmıştır. 17 Nisan 2001 tarihli 24376 sayılı yönetmelikle görevler tanımlanmıştır.

            Merkez Teşkilatı örgütlenmesi, M.E.B.’na bağlı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı alt birimlerden oluşmaktadır. Bu müdürlük ülke genelindeki hizmetlere ilişkin en üst organizasyondur. Müdürlüğün Özel Eğitim Daire Başkanı ve Rehberlik Daire Başkanı olarak iki alt birimi vardır. Rehberlik Daire Başkanlığı ise şu birimlerden oluşur: Rehberlik ve Araştırma Merkezi şubeleri, Okul öncesi ve ilköğretim şubesi, Ortaöğretim ve yaygın eğitim merkezleri şubesi, özel sınıflar ve kaynaştırma şubesi, Ölçme araçları şubesi, Dış ilişkiler ve projeler şubesi, Öğrenci işleri şubesi, Eğitim uzmanı.

İl ve ilçelerdeki örgütlenme (taşra teşkilatı) ise Milli Eğitim İl Müdürlüklerine bağlı Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürü’ne bağlı birimlerden oluşmaktadır. Bu şube müdürü ya da müdür yardımcısına bağlı üç birim vardır:

1. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu,

2. Rehberlik ve Araştırma Merkezi,

3. Okul Müdürlükleri.

            İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı / Şube Müdürlerinin Görevleri:

 • Bakanlık ile kurumlar arasındaki haberleşme ve eşgüdüm sağlar. Gelen yazıları ilgili kurumlara ulaştırır ve sonuçlarını izler.
 • İl ve ilçelerdeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürüten kurumların bütçe işlerini yürütür.
 • Rehberlik ve araştırma merkezleri ile eğitim – öğretim kurumlarındaki PDR servislerinin her türlü personel gereksinimini belirler ve yerel olanaklarla karşılanamayan gereksinimlerin bakanlığı bildirilmesini sağlar.
 • RAM ile PDR hizmetleri servislerinde görevli personelin il içi atamalarında komisyon üyesi olarak görev alır ve atamalara ilişkin RAM müdürlüklerini bilgilendirir.
 • PDR hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin açılması için gerekli inceleme, planlama, değerlendirme çalışmalarını ve kuruluş işlemlerini yürütür.
 • PDR hizmetlerini yürüten kurum ve servislerin yer, donatı, araç – gereç gibi her türlü gereksinimlerini sağlar.
 • PDR hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların zamanında bakanlığa iletilmesini sağlar.
 • PDR hizmetleri il danışma komisyonunda alınan kararların uygulanmasına ilişkin gerekli çalışmaları yürütür.
 • PDR hizmetleriyle ilgili çerçeve programların uygulanabilmesi için gereksinimlerin karşılanması, eşgüdümün oluşturulması gibi destek hizmetleri sağlar.
 • İl / ilçede bulunan eğitim – öğretim kurumlarının yöneltmedeki PDR hizmetlerinin organizasyonunu ve eşgüdümünü sağlar.
 • RAM tarafından gönderilen PDR servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin rapor ile RAM’ne ait çalışma raporları ve programları inceleyerek bunların her yıl ekim ayı sonuna kadar bakanlığa gönderilmesini sağlar.
 • Bölüm personelinin görevlendirilmesini, iş bölümü, PDR hizmetleriyle ilgili kurumlar ve okullarda eşgüdüm içinde çalışılmasını sağlar.
 • PDR hizmetleri ile ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapar. Hizmetlerden yararlanmak üzere PDR alanlarındaki gelişmeleri izler.

            Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu:

         Bu komisyon eylül ve haziran aylarında toplanarak rehberlik hizmetlerinin planlanması, kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, öğretim yılı sonunda da çalışmaların değerlendirilmesi için çeşitli çalışmalar yapar. Alınan kararlar, toplantının yapıldığı ay içinde bakanlığa iletilir. Bu komisyon; İl Milli Eğitim Müdür başkanlığında rehberlik hizmetlerinden sorumlu müdür yardımcısı ya da şube müdürü, ilçe şube müdürleri, RAM müdürü, RAM Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanı, ilköğretim ve ortaöğretim müdürlüğünden birer temsilci müdür, büyük şehirlerde merkez ilçelerin her birinden birer okul müdürü, değişik okullarda çalışan en az üç rehberlik ve psikolojik danışma uzmanından oluşur. Görevleri:

 • Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde yapılması düşünülen PDR çalışmalarına ilişkin gerekli ihtiyaçları belirler, çalışmalarla ilgili önerileri değerlendirir ve bunların sağlanması yönünde karar alır.
 • Haziran ayında yapılacak olan toplantıda il ve ilçelerde yapılan PDR çalışmalarının sonuçlarını değerlendirir. Sonraki öğretim yılı için önerilerde bulunur.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi:

            O ilde bulunan ilk ve ortaöğretim okullarındaki rehberlik hizmetlerinin planlanması ve bu sürecin nasıl devam ettiğini izler. Müdürlük, ildeki rehberlik hizmetlerinden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ya da Şube Müdürüne karşı sorumludur. Rehberlik ve Araştırma Merkezi; Merkez Müdürlüğü, merkez müdür yardımcılığı, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Bölüm Başkanlığı, Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanlığı birimlerinden oluşur.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü: Bölüm başkanının sorumluluğunda merkezin çalışma alanının kapsamına göre yeterli sayıda psikolojik danışman, psikolog, psikometrist, eğitim programcısı ve sosyal çalışmacıdan oluşur.

Özel eğitim hizmetleri bölümü, bölüm başkanının sorumluluğunda yeterli sayıda çeşitli branşlarda özel eğitimci, psikolog, psikometrist, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, sosyal çalışmacı ve psikolojik danışmanlardan oluşur.

         RAM’da gerçekleştirilen etkinlikler şöyledir:

 • Eğitim – öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin gerekli her türlü çalışmaları yürütür.
 • Okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servislerince kullanılacak olan ölçme araçlarını temin eder.
 • Okulun ya da ailenin isteğiyle, okul başarısızlığı nedeniyle gelen öğrenciler teste tabi tutularak test ve gözlem sonuçlarına göre gerekli önlemler alınır.
 • İşitme, ortopedik ve görme engelli vb. sorunlarla başvuran öğrenciler aynı şekilde incelenerek düzey ve özürlerine uygun eğitim veren özel eğitim okullarına ya da normal sınıfta kaynaştırma programına tabi tutulurlar.
 • Destek eğitiminden yararlanmak isteyen özürlü öğrenci ve bireyler için gerekli inceleme ve araştırmalar yapıldıktan sonra kurul raporu hazırlanır.
 • Özel eğitim okullarına gönderilen veya normal sınıflarda kaynaştırma programına alınan öğrencilerin belirli aralıklarla takibi yapılık gelişimleri gözlemlenerek gerekli önlemler alınır.
 • Değişik psikolojik problemler ve davranış bozuklukları nedeniyle gelen öğrencilere kişilik testleri uygulanır, psikolojik danışma ve oyun terapisi yapılır. Üniversite hastaneleriyle işbirliğine gidilerek tıbbi tedavi gereken vakalarda gerekli psikolojik tedaviler tıbbi destekle birlikte yapılır.
 • Kendilerini daha yakından tanımak isteyen, çevresiyle daha sağlıklı iletişim kurmak ve kendini gerçekleştirmek isteyen öğrencilere psikolojik danışma hizmeti verilir.
 • Çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiği hakkında anne ve babalara; öğrencileriyle daha iyi bir diyalog kurmak isteyen öğretmenlere; üst eğitim kurumlarını ve meslekleri tanımak isteyen öğrencilere bilgi verilir.
 • Özellikle rehber öğretmeni olmayan okullara gidilerek öğretmen ve öğrencilere yönelik seminer ve toplantılar düzenlenir.
 • Tarama isteyen okullara gidilerek zeka taraması yapılır.
 • Üniversitelerle işbirliğine gidilerek belirli zamanlarda öğrenci, veli ve öğretmenlere yönelik konferanslar düzenlenir.

RAM Müdürünün Görevleri:

 • Merkez müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar.
 • Merkezin bölümlerine, mesleki formasyonu bölüm hizmetlerine uygun ve deneyimli bir elemanı, bölüm başkanı olarak görevlendirir.
 • Merkez personelinin mesleki formasyonlarına uygun şekilde merkezin bölümlerinde görevlendirilmelerini ve iş bölümünü, ilgili bölüm başkanının görüşünü de alarak yapar.
 • Bölümlerin çalışmalarını izler, hazırladıkları program, rapor ve projelerini inceleyerek onaylar, sonuçlarını değerlendirir.
 • Merkez çalışmalarında kullanılan psikolojik ölçme araçları, danışan dosyaları ve diğer kayıtların güvenliğini, gizliliğini ve standartlarına uygun kurulmasını sağlar.
 • Bölümler arası çalışmaları koordine eder.
 • Merkezin yıllık çalışma programı ve raporu ile pdr servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl eylül ayının sonuna kadar bulunduğu il ve ilçenin pdr hizmetleri bölümüne gönderir.
 • Personelin adaylığının kaldırılması ile ilgili işlemleri mevzuatına uygun olarak yürütür. Merkez elemanlarının hizmetin gerektirdiği konularda yetişmelerini sağlar.
 • Merkez komisyonuna başkanlık eder, alının kararlara göre gerekli çalışmaları yürütür.
 • Merkezin hizmetleriyle ilgili yeni gelişmeleri izler ve hizmetin kalitesini yükseltmek için gerekli önlemleri alır.
 • Merkez hizmetlerinin ekip çalışması anlayışıyla yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.
 • Merkezin çalışma alanında bulunan eğitim – öğretim kurumlarının, yöneltmedeki pdr hizmetlerinin düzenlenmesi için gerekli çalışmaların planlanmasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlar.
 • Merkezin personel, özlük, bütçe, ayniyat, demirbaş işleri ile hizmetlerin gerektirdiği araç – gerecin sağlanması için uygun çalışmaları yapar.
 • Pdr hizmetleri il danışma komisyonu toplantılarına katılır.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencilerin tanılanmaları için eğitsel tanılama, izleme ve değerlendirme ekibini oluşturur, bu ekibe başkanlık eder ve çalışmaların amacına uygun şekilde yürütülmesini sağlar.
 • Merkezin tarama, tanılama, özel eğitim hizmetleri ile pdr hizmetlerinin yürütülmesinde il veya ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla eş güdümü sağlar.
 • Merkezin bölümlerinin tarama, tanılama ve danışanlarla ilgili uygulamalarında gerekli sağlık hizmetleri için görev bölgesinde bu hizmetleri veren veya verebilecek olan birimlerle eş güdümü sağlar.
 • Merkezin görevlerine ilişkin konularda il / ilçede seminer ve kurs gibi hizmet içi eğitim etkinliklerinin mahalli hizmet içi eğitim planına alınması için gerekli önerilerde bulunur, çalışmaları izler. Konferans, panel, sempozyum gibi gerekli etkinliklerin de gerçekleştirilmesini sağlar, ilgili merkez elemanlarını etkinliklerde görevlendirir.
 • Harcamalarda merkezin ita amirliğini yapar.
 • Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine katılır.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölümü başkanlığının görevleri

 • Merkezin çalışma alanında yer alan eğitim-öğretim kurumlarının özellik, kademe ve türlerine göre ayrı ayrı olarak rehberlik hizmetleri çerçeve programını, önceki uygulama sonuçları ile ilgili eğitim-öğretim kurumlarının da görüşlerini alarak hazırlar. Ders yılı başlamadan en az bir ay önce ilgili eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri elemanlarıyla üniversiteler ve ilgili kuruluşlarla iş birliği yaparak öğrencilerin zihinsel, psikolojik ve sosyal bakımlardan dengeli ve sağlıklı bir şekilde kapasitelerini geliştirmeleri, yapıcı ve yaratıcı olmaları, özelliklerini tanımaları ve değerlendirmeleri ile bu yönde meslekî ve eğitsel rehberlikte bulunulması için grup rehberlik etkinliklerine yönelik programlan hazırlar ve uygulanmasında okullara gerekli yardımlarda bulunur.
 • Eğitim kurumlarının rehberlik ve psikolojik danışma servislerinden gelen öğrenciler ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan gönderilen veya bireysel olarak merkeze başvuran bireyleri kabul eder, dosya açar ve gerekli psikolojik yardım hizmetini verir.
 • Bölümün hizmetleri kapsamında yardım talebinde bulunanlara ilişkin çeşitli psikolojik, sosyal ve diğer İlgili bilgileri olabildiğince ilk ellerden sağlar, verilecek hizmetin niteliğine göre çeşitli psikolojik ölçme araçlarını bilimsel standartlarına göre uygular.
 • Psikolojik yardım hizmeti verilenlerin aile, okul, arkadaş gibi sosyal çevresiyle olan ilişkilerinin değerlendirilmesi de yapılır.
 • Bölüme başvuran ve hizmet verilen öğrenci veya bireylere ilişkin gerekli bilgi ve kayıtları içeren bir danışan dosyası bilimsel standartlara uygun olarak tutulur.
 • Toplanan bilgiler ile yapılacak inceleme sonucunda, başvurana verilecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin değerlendirme yapılır ve karara varılır.
 • Değerlendirme sonucuna göre öğrenci veya bireyin gereksinimi olan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri verilir, bireysel veya grupla psikolojik danışma hizmeti gereken durumlarda mesleki formasyonu bu hizmeti vermeye uygun eleman varsa hizmet verilir. Uzman eleman yoksa başvuranın ilgili kurumlara sevki yapılır.
 • Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde bireyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve yorumlardan kaçınılır.
 • Çalışma alanı kapsamında bulunan eğitim kurumları dâhilinde yönlendirmeye ilişkin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini, servisler ile ilgili kurum ve kuruluşların da görüşlerini alarak plânlar, yürütülmesi için gerekli eş güdümü sağlar.
 • Bölümün görevlerine ilişkin konularda çevrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanır, yetkili ve ilgililerine iletir.
 • Öğrencilerin yönelebilecekleri üst öğrenim kurumları, iş alanları ve mesleklere ilişkin bilgileri kapsayacak, onların çeşitli alanlardaki gelişimlerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve eğitim-öğretim kurumlarına ulaştırır.
 • Eğitim-öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerini program dâhilinde ziyaret eder, hizmetle ilgili konularda servis elemanları ve okul yönetimine rehberlikte bulunur, gereksinim ve sorunları belirleyerek çözümü için gerekli konulan bölüm başkanına bildirir.
 • Eğitim-öğretim kurumlarından gönderilen yıllık çalışma programı ile çalışma raporunu inceler, değerlendirir ve sonuçlarını raporlaştırarak bölüm başkanına verir ve değerlendirme sonucunda belirlenen konulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerine bildirir.
 • Görev bölgesindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servisleri elemanlarıyla gerekli durum ve ilgili konularda toplantılar düzenler, toplantı sonunda belirlenen hususlarla ilgili gerekli önlemleri alır ve sonuçlarını izler.
 • Hizmetlerde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin tespiti, çoğaltımı, sağlanması, geliştirilmesi ve servislere dağıtımı için il düzeyinde yapılabilecek çalışmaları plânlar, yürütür ve sonuçlandırır.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servis elemanları, okul yöneticileri, sınıf öğretmenleri için psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanındaki görevleri ile ilgili uygulamalara ilişkin bilgi ve becerilerini artırıcı konferans, panel gibi toplantılarla çeşitli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Gerektiğinde üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman sağlar. Söz konusu etkinlikler ailelere yönelik olarak da düzenlenir.
 • Bölümün hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler ve uygulamalarda yararlanır. Bölüm hizmetlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda personel bulunmadığında gerekli atamalar yapılıncaya kadar bölüm elemanları meslekî formasyonlarına ve niteliklerine en yakın hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Özel eğitim hizmetleri bölümü başkanlığının görevleri

 • Özel eğitim gerektiren bireylerin tespiti amacıyla yapılacak taramalarda yer alır.
 • Aile, okul, sağlık kuruluşları, adlî ve diğer kurumlardan; zihin, duygu ve sosyal yönden uyumsuzluk, gelişimdeki gerilik, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı, çeşitli bedensel engeller gibi nedenlerle gönderilen danışanları kabul eder, dosya açar, gerekli hizmeti verir.
 • Özel eğitim gerektiren çocukların tanılanması sürecinde gerekli her türlü hizmeti verir.
 • Özel eğitimde, ailelere yönelik çeşitli bilgilendirme ile rehberlik program ve çalışmalarını ilgili birim ve kurumların iş birliğiyle plânlar, uygular, değerlendirir ve izler.
 • Özel eğitim kurumları ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri servislerine yönetici ile öğretmenlerine özel eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusunda gerekli destek hizmeti verir.
 • Merkezin görev bölgesinde özel eğitim gerektiren öğrencilerin üst öğrenim kurumları ve mesleğe yönelmeleri konusunda gerekli çalışmaları ve eş güdümü sağlar.
 • Özel eğitim gerektiren çocukların gelişimlerini destekleyici nitelikte bireysel veya grupla çeşitli özel eğitim uygulamaları yapar.
 • Özel eğitim kurumlan ile kaynaştırma programı uygulayan okulların rehberlik ve psikolojik danışma servislerince, engelli öğrencilere yönelik verilen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin program ve çalışmaları inceler, izler, değerlendirir.
 • Bölüm çalışmalarıyla ilgili konularda özel eğitim kurumları ve kaynaştırma programı uygulayan okulların personeline yönelik olarak onların bilgi ve becerilerini artırıcı konferans, panel gibi toplantılar ile çeşitli hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenler. Gerektiğinde üniversite ve ilgili kuruluşlardan eleman sağlar.
 • Hizmet verilen öğrenci ve bireylerle ilgili olarak merkez dışına verilecek bilgilerde kişiyi ve aileyi olumsuz etkileyebilecek, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyan ve yorumlardan kaçınır.
 • Bölümün görevlerine ilişkin konularda çevrenin gereksinimlerini belirlemek, hizmetleri geliştirmek, niteliği ve verimi artırmak için araştırmalar yapar, bunların sonuçlarından yararlanır, yetkili ve ilgililerine iletir.
 • Bölüm etkinliklerinde kullanılacak psikolojik ölçme araçları ile diğer araç ve tekniklerin belirlenmesi, sağlanması ve geliştirilmesi için il içinde yapılabilecek çalışmaları plânlar, yürütür ve sonuçlandırır.
 • Özel eğitim gerektiren öğrencilerin kendilerine, ailelerine ve eğitim kurumlarına yönelik, onların gelişmelerini destekleyecek yayınlar hazırlar ve ilgililere ulaştırır.
 • Bölüm hizmetleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izler, bunlardan uygulamalarda yararlanır. Bölüm hizmetlerinin yürütülmesinde yeterli sayıda personel bulunmadığında, gerekli atamalar yapılıncaya kadar bölüm elemanları, meslekî formasyonlarına ve niteliklerine en yakın hizmetlerin yürütülmesinde görevlendirilir.

            Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Görevleri:

Okul Müdürü

 • Okulda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sağlıklı yürümesi için yer, araç ve gereç sağlamak,
 • Rehberlik Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu’nu kurup başkanlık etmek,
 • Gerekli uzman eleman temin etmek için ilçe / il milli eğitim müdürlüğüyle temasa geçmek,
 • Yıllık programın hazırlanmasını ve uygulamasını sağlamak,
 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nce hazırlanan program ve yürütme planını onaylamak ve R.A.M.’a göndermek,
 • Okul pdr servisi tarafından hazırlanan yıl sonu çalışma raporunun bir örneğini ders yılının tamamlandığı ay içerisinde bulunduğu RAM’a göndermek,
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi işbirliğiyle her sınıfa bir rehber öğretmeni atamak,
 • Psikolojik danışman, sınıf rehber öğretmeni ve veliler arasında eşgüdüm sağlamak.
 • Okulda birden fazla psikolojik danışman varsa birini koordinatör olarak görevlendirmek,
 • Pdr servisinde birden fazla psikolojik danışman olması halinde, program, planlama, araştırma gibi birlikte yapılması gereken görevler dışındaki hizmetlerin yürütülmesinde psikolojik danışmanlar arasında iş bölümü yapmak,
 • Öğrencileri yönlendirme çalışmalarında pdr servisi elemanları, öğrenciler, veliler, sınıf rehber öğretmenleri, branş öğretmenleri ve diğer yöneticiler arasında işbirliği ve organizasyon ile değerlendirme sonuçlarının kayıtlarının bir bütünlük içinde tutulmasının sağlar.
 • Başka eğitim öğretim kurumlarından gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını, geldikleri eğitim kurumundan ister ve pdr servisine iletir.

Okul Müdür Yardımcısı

 • Sorumlu olduğu sınıflardaki öğrencilere ilişkin sorunları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’ne bildirmek,
 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantılarına katılmak,
 • Okul müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Okul Yürütme Komisyonu

Kurul, okul müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler, müdür tarafından seçilen her sınıf seviyesinden en az bir-iki sınıf öğretmeni, disiplin kurulu temsilcisi, okul aile birliği temsilcisi ve bir öğrenci temsilcisinden oluşur. Kurul, okuldaki rehberlik hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur ve yılda en az üç kez toplanır.

 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi’nin hazırladığı rehberlik yıllık planını incelemek ve uygulanması için gerekli önlemleri karara bağlamak,
 • Rehberlik hizmetlerinin sağlıklı olarak bu plana göre yürütülmesi için okulun her türlü imkanlarının değerlendirilmesini sağlamak,
 • Okulda bütün unsurların birbirine karşı iyi bir iletişim içinde olmasını sağlamak, yapılacak öğrenci ve veli toplantılarını planlamak,
 • Hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkacak aksaklıkları gidermek ve önlemler almak,
 • Rehber öğretmeni bulunmasa da her okulda bu komisyon mutlaka kurulur.

Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespit edilmesi, uygun okul programlarına yönlendirilmesi, eğitim aldığı kuruma uyum sağlayabilmesi, duygusal sorunlarının çözülmesi için yardım edilmesi ve çeşitli mesleklere hazırlanması gibi hususlar rehberlik ve psikolojik danışma servisinin yardımı ile yürütülür. Bu tür sorunların çözümü ve hizmetlerin sunumu için asıl teknik sorumlu kişi okul psikolojik danışmanıdır. Bu servis rehberlik ve psikolojik danışma hizmetini sunan profesyonel kişi ya da kişilerden oluşur. Servisin psikolojik danışmanları aynı zamanda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonunun daimi üyeleridirler. Eğer serviste birden fazla eleman varsa bunlardan birisi koordinatör danışman olarak görev yapar. Psikolojik danışmanı bulunmaya okullarda sınıf rehber öğretmenliğine ilişkin rehberlik hizmetleri, okul yürütme kurulu aracılığıyla RAM’la işbirliği içinde gerçekleştirilir.

Koordinatör Rehber Öğretmen

 • Okul Rehberlik Servisi ile okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlamak,
 • Servisin hazırladığı okul rehberlik programını ve çalışma raporunu onaylamak ve birer örneğini rehberlik araştırma merkezine gönderilmek üzere okul müdürlerine iletmek,
 • Rehberlik Servisi’nce yapılan rehberlik programları ve etkinlikleriyle ilgili öğretmenler kuruluna bilgi vermek,
 • Servisin etkinliklerinde fiilen görev almak.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uzmanı

 • İl çerçeve programına dayanarak, kendi okulunun ve ilin özelliklerini dikkate alarak yıllık programı düzenlemek,
 • Sınıf öğretmenlerinin yıllık sınıf rehberlik programlarını yürütmelerinde onlara rehberlik etmek,
 • Eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini planlamak, uygulamak ve sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik etmek,
 • Öğrencilerin gidebileceği üst okullar, çalışabileceği iş ve meslekler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri öğrencilerle paylaşmak,
 • Bireysel rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini standartlara uyarak, gizlilik esasını gözardı etmeden sunmak. Danışmanlığını yaptığı öğrencilerin uyum ve gelişim durumlarını takip etmek,
 • Öğrencilerin genel ve özel yetenekleri ile ilgileri, kişilik özellikleri vb. hakkında bilgi toplamak amacıyla test, anket, envanter uygulamak, sonuçlarını alarak dosyalara işlemek,
 • Okul içinde rehberlik hizmetleri için yararlanılacak araştırmalar yapmak,
 • Sınıfa yeni gelen öğrencilerin uyum sağlaması için sınıf rehber öğretmeni ile işbirliği yapmak,
 • Okulun öğretim programı, uygulanan sınıf geçme ve disiplin yönetmelikleri vb. ihtiyaç duyulan konularda öğrencilere bilgiler sunmak,
 • Sınıf rehber öğretmenleriyle görüşerek, problemli ve rehberliğe muhtaç öğrencileri tespit etmek, öğrencilerin kişisel ve ailevi problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Zeka geriliği ya da üstün zekaya sahip, özel ihtiyaçları olan öğrencileri tespit etmek ve koordinatör rehber öğretmene bu bilgileri vermek,
 • Okulda özel eğitim gerektiren öğrenci varsa ve kaynaştırma eğitimi sürdürülüyorsa, bu kapsamdaki öğrencilere ve ailelerine gerekli pdr hizmetlerini RAM işbirliği ile vermek.
 • Rehberlik hizmetleri ile ilgili kayıtları tutmak, raporlar hazırlamak, ilgili resmi yazılara cevap vermek,
 • Öğrencilerin başarıları ve bireysel durumları ile ilgili hususlarda velilere bilgi sunmak,
 • Bireysel rehberlik hizmetleri kapsamında formasyonu uygunsa psikolojik danışma yapmak,
 • Sınıflarda yürütülen eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerinden, pdr alanında özel bilgi ve beceri gerektirenleri uygulamak,
 • Öğrencilerin mezun olacağı dönemde okuldaki tüm eğitim – öğretim sürecindeki gelişimi, yönlendirmesi açısından önemli özellikleri ve bu konudaki önerileri içeren bir değerlendirme raporunu sınıf rehber öğretmeni, veli, öğrenci ve okul yönetiminin iş birliği ile hazırlar. Bu raporun aslını öğrenci gelişim dosyasına koyar, bir örneğini de öğrenciye veya velisine verir.
 • Gerektiğinde pdr hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kollara yöneltilmesi konusunda branş ve sınıf rehber öğretmenlerine bilgi verir ve işbirliği yapar.
 • Ailelere, öğrencilere, sınıf rehber öğretmenlerine ve gerektiğinde diğer okul personeline yönelik hizmet alanlarına uygun toplantı, konferans ve panel gibi etkinlikler düzenler.
 • Okulda pdr hizmetlerine ilişkin komisyonlara ve toplantılara katılır, gerektiğinde bilgi verir ve görüşlerini belirtir.
 • Ortaöğretim kurumlarında MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen görevleri yapar.
 • Ders yılı sonunda bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirir, sonuçları ve gerekli bilgileri içeren bir rapor hazırlar.

Psikolojik danışmanlar ne yapmaz?

Nöbet tutmaz, sınavlarda gözetmenlik yapmaz, öğrencilerin devamsızlık kayıtlarını tutmaz, boş derse girmez, disiplin kurulunun üyesi olmaz. Aynı anda hem idareci hem de okul rehber öğretmeni olması uygun değildir.

 • Sınıf Rehber Öğretmenleri
 • Öğrencilerin sorunları ile ilk olarak karşı karşıya gelen sınıf ya da branş öğretmenleridir. Bu nedenle rehberlik hizmetler için sınıf rehber öğretmenleri çok önemlidirler. Özellikle ilköğretimin ilk kademesinde rehberlik hizmetleri o sınıfın ders öğretmeni tarafından sürdürülür. Sınıfındaki öğrencilerle ilgili bir problemle karşılaşan öğretmenler, öncelikle sorunu tanımlayarak sorunun kaynağını araştırır. Sorun, kendi bilgi ve becerilerini aşıyorsa öğrenciyi uzmana yönlendirir.
 • Bir sınıfın rehber öğretmeni olarak görevlendirilen öğretmen, öncelikle okulun rehber öğretmeni ile bağlantıya geçmelidir. Çünkü okulda yürütülecek rehberlik çalışmalarının organizasyonu, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden okulun rehber öğretmeni sorumludur. Sınıf rehber öğretmenleri, okulun rehber öğretmeniyle iş birliği yaparak rehberlik hizmetlerini sınıf düzeyinde yürütürler.
 • Sınıf rehber öğretmenleri, görevlendirildikleri sınıfın öğrencilerine okul rehber öğretmeninin ve kendisinin onlara hangi konularda nasıl yardımlarda bulunabileceklerini anlatmalıdır.
 • Daha sonra yapılacak çalışma ise okula yeni gelen öğrencilerin okula ve çevresine uyum sağlamaları için oryantasyon çalışmaları yürütmektir.
 • Sınıf rehber öğretmenlerinin sorumlu oldukları sınıflardaki öğrencileri ve onların yaşadıkları problemleri tanımaları önemlidir. Bu amaçla problem tarama listelerinden faydalanılabilir.
 • Sınıf rehber öğretmenleri, öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını belirledikten sonra, sınıflarında yürütecekleri rehberlik hizmetlerini bu ihtiyaçlar doğrultusunda ve okulun rehberlik planına uygun olarak planlarlar.
 • Okul pdr programı çerçevesinde sınıfının yıllık çalışmalarını planlar ve bu planlamanın bir örneğini pdr servisine verir.
 • Rehberlik için ayrılan süre içinde sınıfa girer. Sınıf rehberlik çalışmaları kapsamında eğitsel ve mesleki rehberlik etkinliklerini, pdr hizmetleri servisinin organizasyonu ve rehberliğinde yürütür.
 • Sınıftaki öğrencilerin gelişim dosyalarının tutulmasında pdr hizmetleri servisiyle işbirliği yapar.
 • Sınıfa yeni gelen öğrencilerin gelişim dosyalarını pdr servisi ile işbirliği içinde inceler ve değerlendirir.
 • Çalışmalarda öğrenci hakkında topladığı bilgilerden özel ve kişisel olanların gizliliğini korur.
 • Sınıfıyla ilgili çalışmalarını, ihtiyaç ve önerilerini belirten bir raporu ders yılı sonunda ilk hafta içinde pdr servisine iletir.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda eğitsel kulüplere yöneltilmeleri konusunda psikolojik danışmanla işbirliği yapar.
 • Okul müdürünün vereceği hizmetle ilgili diğer görevleri yapar.

Branş / Ders Öğretmenleri:

 • Branş / ders öğretmenlerinin rehberlik hizmetlerine ilişkin en önemli görevi; öğrencilerin derslerine karşı ilgilerini arttırmak, ilgi ve yetenek alanlarına uygun öğretme – öğrenme ortamını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerle empatik yaklaşım, sıcak ilişkiler kurması ve sınıfta güven verici bir atmosfer yaratması, benlik kavramını güçlendirici etkinlikler sunması, öğrencilere uygun rol modeli olması diğer görevleridir. Okul müdürünün rehberlik çalışmaları hakkında verdiği görevleri de yerine getirmekle yükümlüdür.

            Okul Rehberlik Programı

 1. Okul rehberlik programı, Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin, Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü tarafından hazırlanan “İl çerçeve programına” uygun olarak hazırlanır.
 2. Okul rehberlik programı, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlarca hazırlanır.
 3. Psikolojik danışmanlar, okul rehberlik programını görevli oldukları okulun türünü (örneğin, meslek lisesi, fen lisesi), kademesini (ilköğretim, ortaöğretim), kendine has özellikleri ve imkanlarını göz önünde bulundurarak hazırlarlar (her okulda aynı program uygulanmaz).
 4. Psikolojik danışmanlar, hazırladıkları okul rehberlik programını Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu’na komisyon üyelerinin görüşlerini almak üzere sunarlar.
 5. Okul yıllık rehberlik programını okul müdürü onaylar.
 6. Okul müdürü, bu programın bir örneğini RAM’a gönderir.
 7. Okuldaki rehberlik hizmetleri bu plana göre okuldaki personelin işbirliği ile yürütülür.
 8. Sınıf rehber öğretmenleri, görevli oldukları sınıfların yıllık rehberlik çalışma planını bu plana göre hazırlarlar.
 9. Okuldaki rehberlik hizmetlerinin okul rehberlik programına göre değerlendirilmesi okul rehber öğretmeni (psikolojik danışman) tarafından yapılır.
 10. Bu değerlendirmenin de bir nüshası RAM’a okul müdürü tarafından gönderilir.
 11. Okul rehberlik programları öğrenci ihtiyaçlarına göre her yıl yenilenir.
 12. Okul yıllık rehberlik programlarında okuldaki tüm öğrencilere yönelik etkinlikler yer alır.
 13. Günümüzde kabul edilen çağdaş rehberlik yaklaşımlarından “gelişimsel rehberlik anlayışı”, okul rehberlik hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin bir program ve plan hazırlanmasını zorunlu görür.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here