Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Rehberlik hizmetlerinin temel amacı, bireyin kendini gerçekleştirmesine ve kendisinde var olan gizil potansiyeli açığa çıkarmasına yardımcı olmaktır. Kendini gerçekleştirme, Hümanistik psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır. Bu kavramla, kişide var olan tüm gizilgüçlerin, yeteneklerin, kapasitelerin ortaya konması, uygulama alanına sokulması, kullanılması ve geliştirilmesi kastedilir. Kelime karşılığı “tam verimlilik” tir. Yani bireyin her yönüyle, kapasitesini sonuna dek geliştirebilmesi, daha verimli ve mutlu bir düzeye ulaşabilmesidir. Kendi gerçekleştirme süreci yaşam boyu devam eder. Bir düzey ve dereceyi ifade eder. Bu genel amaca ulaşabilmek için şu alt amaçları gerçekleştirmeye yardımcı olur:

 • Bireyin kendini tanıması, anlaması ve kabul etmesi,
  • Çevresindeki imkanları tanıması,
  • Gizil güçlerini geliştirebilmesi,
  • Çevresine uyum sağlamasına yardımcı olarak kendini gerçekleştirmesi.

Rehberliğin İşlevleri:

 1. Rehberliğin Birinci İşlevi: Bireyin kendini tanıması; bedenini, zihinsel yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı etkinlikleri, psikolojik ihtiyaçlarını, tutum ve değerlerini tanıması, anlaması ve bunları kabul etmesidir. Bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir.
 2. Rehberliğin İkinci İşlevi: Bireyin çevresindeki imkanları tanıması, çevresinde kendisine açık olan ve kendi gelişimine yardımcı olacak imkanları öğrenmesidir. Bilgi verme işlevi; bireye yeteneklerine, ilgilerine, değerlerine ve diğer kişilik özelliklerine uygun okul, program ve meslekler hakkında bilgi verme; verimli ders çalışma yolları, disiplin kuralları, boş zamanları değerlendirme konularındaki etkinliklerini içerir.
 3. Rehberliğin Üçüncü İşlevi: Psikolojik danışmadır. Psikolojik danışma, bireyin sorunlarının kaynağını ve çözümünü görmesine, kendini daha yakından tanıma ve anlamasına ve böylece kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmaya yönelik hizmetleri içerir.

Rehberliğin İlkeleri:

 • Rehberliğin temelinde, insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
  • Rehberlik anlayışı, her türlü çalışması ile öğrenciyi merkeze alan bir eğitim sistemi öngörür.
  • Rehberlik yardımının esası, öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamaları ve problemlerine çözüm yollarını bulmada onların kendi kendilerine yeter bir duruma gelmelerini sağlamaktır (özerklik).
  • Rehberlik, öğrencinin her yönüyle gelişmesi ve kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
  • Rehberlik uygulamalarında öğrenci ile ilgili herkesin ortak bir anlayış ve işbirliği içinde çalışması gereklidir.
  • Rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
  • Uygun bir okul rehberlik programı, çevre koşulları ve özellikleri ile öğrenci nitelikleri ve ihtiyaçlarının düzenli ve sistemli olarak değerlendirilmesi temeline dayandırılmalıdır.
  • Okulda etkili bir öğretim programı, etkili bir rehberlik programı gerektirir. Öğretim ve rehberlik hizmetleri birbirini tamamlar.
  • Rehberlik hizmetlerinde bireysel farklara saygı esastır.
  • Rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel bir düzeyde sunulmalıdır.
  • Rehberlikte süreklilik esastır ve rehberlik, hayatboyu yararlanılabilecek bir hizmettir.
  • Rehberlik hizmetlerinden yararlanmak gönüllülük esasına dayanır, rehberlikte zorlama yoktur.
  • Rehberlik hizmetlerinde gizlilik esastır.
  • Rehberlik hizmetleri hem bireye hem de topluma karşı sorumludur.
  • Eğitimi tamamlayıcıdır.
  • Karar verici değil, karar vermeye yardımcıdır.

Rehberlik Hizmetleri Ne Değildir?

Yalnızca problemli bireylere yönelik değildir; rehberlik hizmetini herkes veremez; bir öğüt verme, karar verme hizmeti değildir; yalnızca derslerde verilmez; bireyin her türlü problemini çözemez; bireye acıma duygusu ile bakılmaz; bireyi dışarıdan yönlendirme süreci değildir; zorlama yoktur; bireyi disipline etme (kontrol etme) süreci değildir; problemli bireyleri kayırma ve kollama süreci değildir; belli yaş grubundaki bireylere yönelik değildir.

Rehberliğin Gelişimini Etkileyen Faktörler:

 1. Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Faktörler:
  1. Toplumun hızlı şekilde değişmesi, karmaşıklaşması ve getirdiği uyum güçlükleri,
  1. Aile yapısı ve ailenin görevlerinin değişmesi (geleneksel aileden çekirdek aileye geçiş),
  1. Kadının çalışma hayatına katılması,
  1. Mesleklerin artması, iş yaşamının karmaşıklaşması ve tercih yapmanın zorlukları,
  1. Değişen değer yargıları, kuşaklararası çatışmalar,
  1. Nitelikli ve çok yönlü insan yetiştirme ihtiyacı,
  1. Bilim ve teknolojideki gelişmeler,
  1. Toplumlararası kültürel etkileşimin hızlanması ve kolaylaşması,
  1. Nüfus artışı ve göçün etkisi,
  1. İnançlar ve değerlerdeki değişmeler,
  1. Kuşaklararası çatışmalar,
  1. Kültüre yabancılaşma ve kültür boşluğu (maddi kültür ile manevi kültür arasındaki farkın artması),
  1. Suç işleme oranının artması,
  1. Psikolojik yardımlara duyulan ihtiyaçların artması.
 2. Felsefi ve Psikolojik Faktörler:
  1. İnsanın kendini tanıma ve anlama ihtiyacı,
  1. Bireylerarası farklılıklardan hareketle bireyin eğitimine ilişkin görüşlerin ağırlık kazanması,
  1. Duygusal yaşamın önem kazanması,
  1. Ruh sağlığına verilen önemin artması,
  1. Psikometrik psikolojinin (psikolojinin bireyleri tanımaya yönelik ölçme araçları geliştiren alanı) gelişmesiyle bireysel farkları tanımanın kolaylaşması.
  1. İnsanın değerliliği ilkesi,
  1. İnsanın özerkliği ve gelişim gücü,

Bireysel ve toplumsal görüş (toplumda demokratik fikir ve düşüncelerin gelişmesi).

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here