Gelişim Psikolojisi Konu Anlatım Videoları

Gelişim Psikolojisi KPSS’de Çıkmış Soru Çözümü Videoları

 1. Deneysel Psikoloji: Ortaya çıkışı Wundt’un çalışmalarıyla olmuştur. Deneysel psikologlar davranışı anlamak, açıklamak ve kontrol edebilmek için araştırmalarında deneysel yöntemi kullanırlar. Bu tür çalışmalar çoğu kez özel laboratuarlarda yapılır.
  1. Fizyolojik Psikoloji: Biyolojik bilimlere en yakın daldır. Bu alt dalda, davranışın biyolojik temellerinin incelenmesi, çeşitli davranışların birbirleriyle ilişkili yapı ve süreçlerinin belirlenmesi ve ilgili ilkelerle kuramların ortaya konması amaçlanır. Daha çok sinir sistemi yapıları ile bu sistemin davranışa ilişkin süreçlerinin belirlenmesine yöneliktir.
  1. Karşılaştırmalı Psikoloji: Önce hayvan türlerini kendi içinde ele alarak davranışlarını inceler, sonra da bu türlerin davranışlarını birbirleriyle karşılaştırıp benzerlik ve ayrılıklarla bunların nedenlerini bulmaya çalışırlar. Zooloji ile yakından ilişkili bir daldır. Bu psikologlar, en basit canlılardan karmaşıklara doğru gidildikçe davranışlarda görülen evrimsel farklılıkları inceler.
 2. Sosyal Psikoloji: 1920’lerden sonra gelişmiş bir daldır. Canlının sosyal ortamdaki ya da sosyal uyarıcılar karşısındaki davranışları inceleme konusudur. Sosyal psikologlar, sosyo-kültürel kurumlar ile değerlerin, değişik grup, ortam ve üyeliklerin, teknoloji ve bilim gibi kurumların bireyin davranışlarını, inançlarını, tutumlarını ve kişiliğini nasıl etkileyip şekillendirdiğini inceler.
 3. Psikometrik Psikoloji: Davranışın ölçülmesi ve değerlendirilmesi, istatistik ve matematiksel teknik ve yöntemlerin psikolojiye uygulanması, davranışın açıklanmasında ve yordanmasında yararlanılabilecek matematiksel modellerin geliştirilmesi gibi konularla ilgilenir. Değişik amaçlar için test ve ölçek geliştirme, davranışın açıklanması ve yordanmasında yararlanılabilecek istatistiksel teknik ve modellerin uygulanması ve geliştirilmesi ile araştırma model ve düzenleri oluşturma başlıca konulardır.
 4. Uygulamalı Psikoloji: Son dönemlerde gelişmiş olan ve çok geniş bir alanı belirleyen bir daldır. Psikolojinin davranışa ilişkin bulguların, endüstri, iletişim, sağlık gibi toplumsal yaşamın çeşitli alanlarında karşılaşılan problemlerin çözümünde de yararlı olabileceği düşüncesinden kaynaklanmıştır. Buna bağlı olarak da söz konusu alanlarda araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütecek psikologlar yetiştirilmeye başlanmış, böylece psikolojinin değişik uygulama alanları gelişmiştir.
  1. Klinik Psikoloji: Kişiliğin gelişmesi ve bunu etkileyen etmenler (kişilik psikolojisi) ile davranış bozuklukları (psikopatoloji) üzerinde araştırma yaparlar. Aynı zamanda bireyin yukarıda belirtilen değişme ve olaylar karşısında uyumlu bir yaşam sürdürebilmesi için neler yapılabileceğini, değişik davranış bozuklukları olan bireylere nasıl yardım edilebileceğini belirlemeye çalışırlar. Bunun için gerekli araç, teknik ve yöntemleri geliştirip bunları uygularlar.
  1. Danışmanlık Psikolojisi: Her derecedeki eğitim kurumunda öğrencilerin eğitim – öğretime ilişkin ve bireysel sorunlarıyla ilgilenir. Okul psikolojisiyle ve klinik psikoloji ile yakından ilişkilidir. Öğrencilerin sorunlarını belirlemeye çalışırlar, onların kendi kendilerini daha iyi tanımalarında ve bireysel sorunların çözümünde yardımcı olurlar. Eğitsel ve mesleki konularda öğrencilere danışmanlık ve rehberlik yaparlar. Ayrıca danışman psikologlar okul dışı kurum ve ortamlarda da benzeri sorunlar üzerinde çalışıp ilgili hizmetleri yürütürler. 
  1. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi: Endüstri ve işletmelerde kişilerin birbirleriyle, işletmeyle, teknoloji ve araç – gereçle etkileşimi konularıyla ilgilidir. İşletmelerin verimli çalışabilmeleri için gerekli ve daha çok insan yanıyla ilgili olan yönleri araştırır, ilgili ilkeleri belirlemeye çalışır, teknik ve yöntem geliştirir ve uygular. Bir endüstri psikologu işletmeye personel seçme, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenleme, personeli en verimli ve mutlu olacakları işe yerleştirme, iş ortamını arttırıcı ve morali yükseltici bizimde düzenleme, iş ve verim değerlendirmesi yapma gibi konular üzerinde çalışır.
  1. Eğitim Psikolojisi: Verimli öğrenme ortamlarının araştırılması ve araştırma bulgularının eğitim ortamlarında uygulanması sorunları üzerinde çalışır. Bunun için bir yandan gelişim, öğrenme, ruh sağlığı, başarının ve yeteneklerin ölçülüp değerlendirilmesi gibi konular üzerinde durarak, ilgili ilke, teknik ve yöntemleri eğitim ortamlarında uygularlar. Diğer yandan öğrenme zorluklarının belirlenmesi ve giderilmesi ile özel eğitime ihtiyaç gösteren bireylerin sorunlarıyla ilgilenirler.
  1. Gelişim Psikolojisi:
  1. Öğrenme Psikolojisi:
  1. Siyaset Psikolojisi:
  1. Mühendislik Psikolojisi:
  1. Adalet Psikolojisi:
  1. Çevre Psikolojisi:
  1. Din Psikolojisi:

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here