Gelişim Psikolojisi Konu Anlatım Videoları

Gelişim Psikolojisi KPSS’de Çıkmış Soru Çözümü Videoları

          Psikoloji, davranışı bilimsel yöntemlerle inceler. Konuları gelişigüzel değil, bir düzen içinde inceler (düzenlidir). Gözlenebilen verilerle uğraşır (veriye dayanır). Bu konuda eğitilmiş biri tarafından tekrarlanabilir (nesneldir). Olguları parçalara ayırarak ve her bir olgunun altında yatan temel değişkenleri ayırt ederek neden – sonuç ilişkisine ulaşır (analitiktir). Yalnız bir kez olan ve bir daha ortaya çıkmayan olaylar bilimsel yöntemlerle incelenemez (tekrar edilebilir).

            Gerçekleştirilen araştırmalarda bireylerin ortak özellikleri üzerinde yoğunlaşılıyorsa araştırmanın bakış açısı “normatif” olarak adlandırılır. Şayet araştırma bireysel farklılıklar üzerinde yoğunlaşıyorsa bu kez bakış açısı “idiografik” olarak değerlendirilir.

Araştırmalarda kullanılan yöntemler kendi içinde üç boyutta incelenebilir:

  1. Betimsel Yöntemler (Tarama Yöntemleri): Bir davranışın tanımlanması, sınıflanması ve diğer davranışlarla olan ilişkilerinin belirlenmesi amaçlanır. Doğal gözlem, sistematik gözlem, testler, anket, görüşme (mülakat) ve olay (vak’a) incelemesi, bu yöntemde kullanılan tekniklerdir.
  2. Deneysel Yöntemler: Bir davranışın nedeninin ve ön belirleyicisinin saptanması amaçlanır. Deneysel yöntemin her uygulanmasında bağımlı değişken, bağımsız değişken ve kontrol değişkeni bulunur. Bir araştırmada sonuç durumundaki değişken bağımlı değişken, neden durumundaki değişken bağımsız değişkendir. Deneysel işlem gören şey ile (nesne, kişi ya da grup) karşılaştırma yapmak için kullanılan değişken ise kontrol değişkenidir. Bir araştırmada alkollü araç kullanımının dikkat seviyesine olan etkisi ölçülmektedir. Burada alkol kullanmayan sürücülerin dikkat seviyeleri de incelemeye alınır. Alkol kullanmaya sürücüler, deneyin kontrol değişkenidir.

Morgan’a göre yöntem şu şekilde uygulanır. Deney yapan kişi; a. bir şeyleri değiştirir ya da düzenler; b. diğer koşulları olabildiğince sabit tutar; c. değişkenlerin ya da değişimlerin incelenen durum üzerindeki etkisini saptamaya çalışır. Böylece neden – sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır.

  • İstatistiksel (Korelasyonel) Yöntemler: Herhangi iki değişken arasındaki ilişkiyi anlayabilmek, bu değişkenler arasındaki ilişkiyi ve ilişki miktarını ortaya koyabilmek için korelasyon yöntemi kullanılır. Korelasyon katsayısı (r); +1,00 ile -1,00 arasında bir değere sahiptir. İki değişken arasında pozitif ya da negatif anlamlı ilişki olabilecekken, anlamlı hiçbir ilişkinin görülmediği ilişkisizlik durumu da mevcut olabilir (sıfır korelasyon – ilişkisizlik).
  • Gelişimsel Yöntemler: Bu tür araştırmalarda farklı yaşlardaki insanların değişim süreçleri ve özellikleri incelenir.
    • Boylamsal Araştırma: Belli bir zaman aralığı boyunca aynı bireyleri bilimsel yöntemler kullanarak gözlemlemeyi ifade eder. Yani aynı bireyler uzun bir zaman boyunca incelenir. Ancak uzun süre bireyleri izlemek ve hatta aynı bireylere ulaşabilmek kolay değildir.
    • Kesitsel Araştırma:Her bir yaş aralığı için bireylerden örnekler alarak inceleme yapmaktır. Yani farklı yaşlardaki bireyler aynı anda ele alınarak çalışma yapılır. Böylece boylamsal araştırma tekniği kullanılarak yapılan çalışma yıllar sürebileceği halde kesitsel araştırma tekniğinde çok daha kısa sürede sonuca ulaşılabilir. Ancak burada farklı bireyler üzerinde çalışma yapıldığından araştırmaya dahil edilen bireylerin birbirine benzer özellikler taşıdıkları varsayımı kabul edilir.

Sırasal Araştırma: Kesitsel ve boylamsal yöntemin bir arada kullanıldığı yöntemdir. Farklı yaş gruplarındaki bireyler yıllar boyunca tekrar tekrar incelenir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here