Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Her öğretim basamağında farklı rehberlik hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır çünkü her yaş grubunun gereksinimleri farklıdır. Her öğretim basamağında rehberliğin genel amacı ve temel ilkeleri aynı kalmakla birlikte, hazırlanan programlar ve düzenlenen etkinlikler farklılaşmaktadır.

 • Okulöncesi Eğitimde Rehberlik: Kişisel açıdan; çocuğun kendini koruma, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan; okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır. Mesleki açıdan bu dönem, mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiğinden, çocuğun bu döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmeye yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır. Hizmetler öğretmen merkezli olarak sunulur. Gelişimsel ve önleyici yaklaşım merkezdedir. Okul öncesi eğitim döneminde kişisel-sosyal rehberlik hizmeti önplandadır.

Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini sağlama, dil gelişimini destekleme, kişiliği oluşturan ilgi, yetenek, tutum, inanç ve değerleri güçlendirme, güven duygusunu, özerklik ve girişimcilik özelliklerini güçlendirme, benlik kavramını güçlendirme ve sosyalleşmeyi sağlama.

 • İlkokulda Rehberlik (6 – 10 yaş): Rehberlik hizmetleri daha çok öğretmen merkezli olarak yürütülür ve koruyucu – önleyici çalışmalar önemlidir. Genel amaç, öğrencinin kendini tanımasına, kabul etmesine, olumlu bir benlik algısı geliştirmesine ve sosyalleşmesine yardımcı olmaktır. İlkokulda eğitsel rehberlik ön plandadır.

Öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlama (yeterlilik, sorumluluk, işbirliği yapma, iletişim becerileri, sosyal beceriler, psikolojik sağlamlık, kapasitesini bilme, vb.), ilgi ve yeteneklerini, kişiliğini tanıma olanakları sağlama, başarılı olabileceği ortamlar hazırlama, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini sağlama.

 • Ortaokulda Rehberlik (10 – 14 yaş): Rehberlik hizmetleri yürütülürken ergenlik döneminin özellikleri dikkate alınır ve biraz daha öğrenci merkezlidir. Sorunları önleyici çalışmalar önem kazanır. İlkokul ve ortaokul süresince verilecek olan rehberliğin amacı öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaktır. Eğitsel ve mesleki rehberlik (meslekleri tanıma, araştırma ve keşif döneminde olduğu için) ön plandadır.

Erinliğe geçiş aşamasında çocuğa bedenindeki hızlı değişimleri ve sonuçları hakkında bilgi verme, erinlik sürecinin ortaya koyduğu psikolojik ve duygusal sorunlarla baş edebilme yollarını gösterme, hızlı bedensel büyümenin bedende ve kas – sinir sisteminin koordinasyonunda ortaya çıkardığı sakarlık, dalgınlık, sinirlilik, içe kapanıklık, duyarlılık gibi özellikleri tanımasını sağlama, karşı cinsi tanıma ve kabul etme sürecine yardımcı olma, sportif – sosyal ve kültürel aktivitelere yöneltme, aileleri bilgilendirme ve onlarla işbirliği kurma.

 • Ortaöğretimde (Lisede) Rehberlik: Psikolojik danışma hizmetleri önem kazanır. Akran danışmanlığı önemli bir yer tutar. Bireyin çevresini tanıması, çevresindeki olanakları görmesi ve potansiyellerini geliştirmesi önem kazanır. Mesleki açıdan karar verme aşaması yaşanmaktadır, bu nedenle mesleki rehberliğe ihtiyaç vardır. Mesleki rehberlik hizmetlerinin en yoğun olarak sunulduğu dönemdir. Ortaöğretim dönemi ergenlik çağını kapsadığı için üzerinde en çok durulan ve rehberlik hizmetlerine en çok ihtiyaç duyulan dönemdir. Bu dönemde mesleki ve kişisel-sosyal rehberlik önplandadır.

Olumlu kimlik kazanmasına yardımcı olacak etkinlikler, ergenin anlama ve anlaşılma ihtiyacına cevap verme, farklı düşünme biçimlerine anlayışlı davranma, akran gruplarının etkisinden olumlu faydalanma, sanat, spor ve sosyal aktivitelere yönlendirme, uygun özdeşim kurabileceği modeller sunma, okulun ve sınıfın işleyişine öğrencileri katma.

            İlköğretim ile ortaöğretim okullarında PDR hizmetlerinin farklılaşmasını gerektiren unsurlardan bazıları şöyledir:

 • Öğrencilerin gelişim ve gerçekleşim ihtiyaçları birbirinden farklıdır.
  • Öğrencilerle kurulan ilişkinin biçimi ve yönü birbirinden farklıdır.
  • Öğrencilerin psikolojik gelişim özellikleri birbirinden farklıdır.
  • Okulların eğitim programları birbirinden farklıdır.
  • Okulların örgütsel nitelikleri ayrıdır.
  • PDR uygulamalarında kullanılan yöntemler, araçlar ve hizmetler, alanlara göre tür ve yoğunlukla birbirinden farklıdır.
  •  

Yükseköğretimde Rehberlik: Hizmetler barınma, beslenme, akademik başarı, arkadaş ilişkileri, flört, mali destek, kimlik kazanma ve seçilen mesleğe hazırlık konularında yoğunlaşmıştır. Kendisinin, toplumun ve insanlığın sosyolojik, politik ve ekonomik sorunları onu daha yakından ilgilendirmekte ve düşündürmektedir.Çevreye uyum sağlamasına yardımcı olma, üniversitenin işleyişi hakkında bilgi verme, burs, yurt, kredi vb. konularda bilgilendirme, sanat, spor ve kültürel ortamlar oluşturma, kulüp ve gruplara yönelmelerini sağlama, kişisel problem durumlarına ilişkin psikolojik danışma hizmetini sunma.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here