Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

Her öğrencinin bireysel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, duygusal sorunlarında yardımcı olmayı amaçlayan rehberlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarını içerir.

Kendini kabul etme, başkalarını anlama ve kabul etme, ailenin değerini anlama ve kabul etme, karar verme, amaç belirleme, plan yapma ve uygulama, kendini tehlikeden koruma ve kişisel güvenliği sağlama, sosyal beceriler vb.

Kişisel sosyal rehberlik; bireyin, bedeni ve sağlığı; sosyal ilişkileri: korku ve kaygıları; kendine güvensizlikle bağlantılı heyecanları; cinsiyet, aşk ve evlilik; ahlak kuralları, din ve idealler ve ekonomik durumla ilgili problemleri ile ilgili etkinlikleri kapsar. Bu hizmetlerin kapsamı şöyledir:

 • Sosyal beceriler geliştirme,
 • Atılganlık becerilerini geliştirme,
 • İletişim becerilerini geliştirme,
 • Sorun çözme becerileri geliştirme,
 • Çatışma çözme becerileri geliştirme,
 • Öfkeyle baş etme becerileri geliştirme,
 • Kaygıyla baş etme becerileri geliştirme,
 • Karar verme becerileri geliştirme,
 • Zaman yönetimi becerileri geliştirme,
 • Özsaygı geliştirme,
 • Özgüven becerileri geliştirme,
 • Sorumluluk ve görev bilinci geliştirme,
 • Oto kontrol becerileri geliştirme.

Sosyal beceriler: Sosyal beceri, bireyin başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşimde bulunmasına olanak sağlayan davranışlardır. Sosyal yeterlik, kişinin bir takım sosyal ilişkileri yürütebilmesinde gerekli becerilerin kazanılıp kazanılamadığını ifade eder. Bu beceriler ilişkiyi başlatma ve sürdürme becerileri; grupla bir işi yürütme becerileri; duygulara yönelik beceriler; saldırgan davranışlarla başa çıkma becerileri; stres durumlarıyla başa çıkma becerileri ve plan yapma ve problem çözme becerileri ile ilgili çalışmaları kapsar.

Okul (Akran) zorbalığı: Son yıllarda okullarda yaşanan önemli sorunlardan birisi okul zorbalığıdır. Okul zorbalığı, bazı öğrencilerin kendilerine kurban olarak seçtikleri arkadaşlarına bilerek zarar vermek amacıyla yaptıkları bir saldırganlık türüdür. Zorbalık, kavga ve agresif davranışlar büyüme çağı davranışı olarak değerlendirilmemelidir. Zorba öğrencilerin kişisel kontrol stratejileri geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. Bunun için bu öğrencilere öfke ile başa çıkma becerisi kazandırmaya yönelik eğitimler verilebilir.

Akran baskısı: Akran baskısı, kişinin kendi isteğinden bağımsız olarak, bir şekilde davranması için zorlanmasıdır. Örneğin markalı giyinme, çete üyeliği, madde kullanımı, okuldan kaçma vb. bu kavram, ergenlerin arkadaşları tarafından kabul edilme ve onaylanma gereksinimlerinden doğar. Ergene bir arkadaşı tarafından ne yapması ya da nasıl davranması gerektiğinin direkt söylenmesi şeklinde olabileceği gibi, ergenin bir gruba katılmak ya da içinde bulunduğu grupta etkinliğini devam ettirebilmek için belirli bir davranışı, kendini zorunlu hissederek gerçekleştirmesi biçiminde de görülebilir. Akran baskısına maruz kalan gençlerin büyük bir kısmı özgüvenli davranış becerilerinden yoksundur. Kendilerine güven konusunda ciddi problemler yaşarlar ve hayatlarıyla ilgili inisiyatifi ele alamazlar. Bu gibi sorunları azaltmak için atılganlık / özgüvenli davranış geliştirme çalışmaları yapılabilir.

Çatışma çözümü: İnsanların gereksinimleri, dürtüleri, istekleri birbiriyle ters düştüğü zaman çatışma yaşanır. Çatışma yaşamın doğal bir parçasıdır. Yaşamın her anında yaşanabilen çatışmanın kendisi olumlu ya da olumsuz bir özelliğe sahip değildir. Ancak çatışmalara gösterilen tepkilerle, yaşanan çatışmalar zedeleyici ve kırıcı olurlar. Çatışma çözme becerilerine sahip olan bireyler, çatışma yaşadıklarında karşısındakini suçlamadan ve aşağılamadan sorunun üzerinde odaklanırlar. Çatışmayla başa çıkabilmede ve başarılı bir biçimde çatışmaları çözebilmede temel iletişim becerilerinin kazanılmış olması gerekir.

Öfke denetimi: Öfke, herkes tarafından yaşanabilecek normal bir duygudur. Ancak bu duygunun kimi zaman başka insanlara ya da eşyalara zarar verme şeklinde yansıtılması olumsuz sonuçlar doğurur. Öfkeyle başa çıkma programlarında çevremize verdiğimiz bu olumsuz tepkileri durdurmanın elimizde olduğu vurgulanır. Öfkenin uygun şekilde ifade edilmesi desteklenir.

Atılganlık: Başkalarının haklarını küçük görmeden ve zedelemeden kişinin kendi haklarını korumasıdır. İletişim becerileri yetersizliği sonucu bazı bireyler aşırı çekingen, bazı bireyler fazlaca saldırgan olabilirler. Çekingenlik ve saldırganlığın tam ortasında ise atılganlık yer alır. Atılgan birey, ne saldırgan bireyler gibi çevresindekileri kırar, küçük düşürür, ne de çekingen bireyler gibi kendini küçük görür. Atılgan birey konuşurken karşısındakiyle göz teması kurar; kendinden emin ve dik durur; konuştuğu kişiden fazla uzak durmaz; ses tonu ne çok kısıktır ne de çok bağırarak konuşur; konuşması akıcıdır.

Özsaygı: Bireyin ne olduğu (benlik algısı) ile ne olmak istediği (ideal benlik) arasındaki farka ilişkin duygularıdır. Özsaygı ile akademik başarı arasında pozitif bir ilişki vardır. Özsaygı düştükçe başarı düşer, başarı düştükçe özsaygı düşer. Tersi de geçerlidir. Öğrencilerin özsaygıları, psikolojik danışma ya da drama yoluyla yükseltilebilir. Bu tür etkinlikler psikolojik danışmanlar tarafından yerine getirilir, öğretmenler de öğrencilerle sıcak ve yakın ilişkiler kurarak buna katkıda bulunurlar. Hümanist yaklaşıma (Rogers) göre, sınıfta öğretmen – öğrenci ilişkisini düzenleyen üç temel koşul vardır. Bunlar, koşulsuz saygı (koşulsuz kabul); içtenlik ve dürüstlük (saydamlık, açıklık) ve empatik anlayıştır.

Empatik anlayış: Bireyin objektifliğini kaybetmeden kendini bir başkasının yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Temel bir iletişim becerisidir. Empatik anlayışla birlikte kullanılan iletişim becerileri:

Ben dili: Öğrencinin (veya diğer bireyin) davranışını değiştirme olasılığı yüksektir, öğrenciyle ilgili çok az olumsuz değerlendirme içerir, iletişimi zedelemez.

Ego (özsaygı) geliştirici dil: Kişilerarası ilişkilerde egoyu aşağılayıcı bir dilde konuşmak gerilim ve çatışma yaratabilir. Şişman yerine toplu demek, zayıf yerine ince demek, başarısız yerine başarılı olma konusunda güçlüğü var demek.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here