1. İnformal Eğitim: Herhangi bir plana bağlı olmaksızın, ailede, sinemada, sokakta vb. yerlerde gelişen eğitimdir. Kazanılan beceriler kişiden kişiye değişir. Formal eğitimle iç içedir. Gelişigüzel kültürleme yoluyla gerçekleşir.

 • Doğal ortamda kendiliğinden gerçekleşir.
 • Planlı ve programlı değildir.
 • Öğreticiler profesyonel değildir.
 • Olumlu ve olumsuz yönde gelişebilir.
 • Yer, mekan ve eğitimin gerçekleştiği ortam önceden belli değildir.

Sargın Eğitim: Okullarda verilen örgün eğitimin ve halk eğitim merkezlerinde verilen yaygın eğitimin dışında vatandaşların kendi kendilerine edindikleri becerilerdir. Genellikle Avrupa Birliği’nin gerçekleştirdiği projeler yoluyla gerçekleşmektedir.

2. Formal Eğitim: Yapılandırılmış eğitimdir. Önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda, planlı olarak ve öğretim yoluyla yapılan eğitimdir. Formal eğitimin özellikleri şöyledir:

 • Planlı ve programlıdır.
 • Varılmak istenen hedefler önceden bellidir.
 • Eğitim profesyonel kişiler tarafından verilir. Bu süreç öğretmen tarafından planlanır, uygulanır ve izlenir.
 • Olumlu ve istendik davranışları kazandırmak esastır.
 • Eğitimin gerçekleştirileceği yer ve zaman önceden bellidir.
 • Öğretim yoluyla gerçekleştirilir.
 • Eğitimde profesyonel araç ve gereçler kullanılır.
 • Sürecin belli aşamalarında değerlendirme işlemi yapılır.

Formal eğitim ikiye ayrılır:

A. Yaygın Eğitim: Farklı ilgi ve ihtiyaca sahip bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarına olanak tanıyan eğitim etkinlikleridir. Kısa sürelidir. İhtiyaç duyuldukça yapılır. Her yaş grubuna yayılmış formal eğitim türüdür. Ayrıca süreklilik gerektirmez. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kapsamaktadır. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme alışkanlığı kazandırma, okuma yazma öğretme, mesleki bilgi ve becerileri kazandırma ve eksik eğitimleri tamamlama için sürekli eğitim imkanları sağlamak için yapılan eğitimleri kapsar. Örgün eğitim imkanlarından hiç yararlanmamış durumda olanlara, gittikleri okullardan erken ayrılanlara ya da örgün eğitim kuramlarında okumakta olanlara ve yine meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türüdür. Hizmet öncesi, hizmet içi ve hizmet sonrası eğitim faaliyetleri, Halk Eğitim Merkezleri, Çıraklık Eğitim Merkezleri, işbaşında eğitim vb.

İşbaşında eğitim,  bireyin bir meslekte ya da alanda uzmanlaşmış usta bir öğreticinin yanında görmüş olduğu pratik eğitimdir. Yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine dayanır. Öğrenci, deneyimli bir öğreticinin rehberliğinde iş ile başbaşa kalarak işin nasıl yapılacağını öğrenir.

Sargın eğitim, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer almamasına rağmen Avrupa ülkelerindeki eğitim sınıflamasında yer almaktadır. Örgün ve yaygın eğitimin dışında vatandaşların kendi başına edindiği üretime yönelik becerilerdir. Genellikle devletin ekonomik desteği ve AB projeleri yoluyla gerçekleşir. Halı dokumacılığı, iğne oyası işlemeciliği, vb. sargın eğitim ile bireyin yaşam içerisinde kendiliğinden gerçekleştirdiği, mesleki alanda üretime yönelik öğrenme faaliyetlerine vurgu yapılır.

B. Örgün Eğitim: Belli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçlarına göre hazırlanmış eğitim programlarıyla, okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Birbirini takip eden aşamalardan oluşur. Birini atlayıp bir sonrakinden devam edilemez. Süreklilik gösterir ve belli yaş gruplarına yöneliktir.  Belli kısımları tüm bireyler için zorunludur (4+4+4). Eğitim sonunda diploma düzenlenir.

I. Okulöncesi Eğitim: Zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. İsteğe bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlama, ilköğretime hazırlama, beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlama, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak.

II. İlköğretim: 6 – 14 yaş arası çocukların eğitim – öğretimini kapsar ve parasızdır. Bütün vatandaşlar için zorunludur. İyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek; ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamak.

III. Ortaöğretim: İlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanan öğrencileri çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem mesleğe hem de yükseköğretime ve hayata ve iş alanlarına hazırlamak için yapılır. Bütün öğrencilere asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama ve ülkenin iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak amacıyla verilir. IV. Yükseköğretim: en az iki yıllık yüksek öğrenim veren eğitim kurumlarını kapsar. Ülkemizin bilim politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insan gücü ihtiyaçlarına göre öğrencileri yetiştirmek, çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak, ve onlara teknik ve kültürel sorunları inceleme ve araştırma imkanı sunmak amacıyla eğitim verir.