Program Geliştirme Konu Anlatım Videoları

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

           Eğitim, öğretim ve ders programları, programlama kavramıyla; ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları da planlama kavramıyla ilgilidir. Programlamayı M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu, planlamayı ilgili öğretmenler gerçekleştirir.

            Eğitim Programı / Yetişek: Milli eğitimin ve okulun amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik okul içinde ve okul dışında yapılan tüm eğitim etkinliklerini kapsayan program türüdür. En kapsamlı programdır. 4 temel ögeden oluşmalıdır.

Geleneksel anlayışta eğitim programının temel öğeleri:

 1. Amaç (Hedef / öğrenci kazanımları): Öğrenciye kazandırılmak istenen davranış ve özelliklerdir.
 2. İçerik (Muhteva / konu): Öğretilecek konuların düzenli bütünüdür.
 3. Öğrenme – Öğretme Süreci (Eğitim durumları): Öğrenciyi ve öğrenmeyi etkileme gücüne sahip olan tüm şartların uygun bileşenidir.
 4. Değerlendirme (Sınama durumları): İstendik davranışların ve özelliklerin kazanılıp kazanılmadığına ve kazanılma derecesine karar verme sürecidir.

Çağdaş anlayışta eğitim programının temel öğeleri:

 1. Öğrenme alanları / tema: Öğrenme alanında bulunan bilgi, beceri, kavram ve temalar, içerik düzenleme yaklaşımlarına göre düzenlenir. Öğrenme alanı, birbiri ile ilişkili beceri, tema ve kavramların bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi sınıflandıran yapıdır. Tema, birbiri ile ilişkili ünite, konu ve kavramların bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır.
 2. Öğrenci kazanımları (öğrenme ürünleri): Öğrencilerin öğretme – öğrenme etkinliklerine bağlı olarak elde edecekleri bilgi, beceri ve tutumun düzeyi, düşünme ve problem çözme yetenekleri ve sosyal becerileri ile özgüven gelişimi nitelikleridir.
 3. Tema / örüntü / öğrenme alanlarının düzenlenmesi: Tema, öğrenenin merak, araştırma, keşfetme gibi etkinlikleri sonucunda oluşturduğu öznel nitelikteki bilgi örüntüleridir. İçerikte yer alan kavram, ilke, kural, genelleme vb. içerik düzenleme yaklaşımlarına göre yapılandırılır.
 4. Etkinlikler: Öğretme – öğrenme süreçlerini sağlayan tüm koşulların bileşenleridir.
 5. Sınama durumları: Öğrenci kazanımlarının düzeyini sonuca ve sürece bakarak belirleme sürecidir.

         Eğitim programının başlıca faydaları:

 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir.
 2. Aynı eğitim basamağındaki okullarda eğitimin aynı amaçlar çerçevesinde ve aynı yönde gerçekleşmesini sağlar.
 3. Eğitimde verimi arttırır.
 4. Mesleğe yeni başlayan öğretmenlere rehberlik eder.

Eğitim programının özellikleri:

 1. Bir amaca yönelik olmalıdır. Eğitim programları, belli amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulmalıdır. İyi bir program, milli eğitimin amaçlarını etkili bir biçimde gerçekleştirebilmelidir. Bu bağlamda programlar, eğitim sisteminin uzak ve genel hedefleriyle tutarlı olmalıdır.
 2. Çerçeve olmalıdır. Öğrenme – öğretme etkinliklerine ilişkin konuların genel hatlarıyla belirlenmesi ve ayrıntılara inilmemesi durumudur. Bununla birlikte tüm konular, üniteler ve genel başlıklar şeklinde belirlenir. Programın ana çerçevesi, ülkenin tüm okullarında benzer olmalıdır.
 3. İşlevsel olmalıdır. Konu ve etkinliklerin gerçek yaşamda yeri olmalı, bireysel ve toplumsal ihtiyaçları karşılamalı, bireyin yeteneklerini ortaya çıkarmalı ve geliştirmeli, yani işlevsel olmalıdır.
 4. Esnek olmalıdır. Bilim ve tekniğin getirdiği yenilikleri, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını, okulun bulunduğu yerin özelliklerini göz önüne alarak belirleme, uygulama ve değiştirme imkanını vermelidir.
 5. Değişmez ve genel olma: Eğitim kasıtlı kültürleme süreci olduğu düşünüldüğünde, programların da bu kastı oluşturabilmek adına değişmez ve genel olarak bir ülkenin tüm bireyleri için geçerli olacak yönlerinin olması gerekmektedir. Örneğin ulusal değeri olan konuların okullarda aynı tarihlerde ele alınması gibi.
 6. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. Devletin temel felsefesi, hakim ideolojisi ile toplumsal ve kültürel değerlerle uyum içinde olmalı.
 7. Rehber olma / Uygulanabilir olmalıdır. Bilimsel, ekonomik, toplumsal yapı ile çelişmeyen nitelikte olmalıdır. Programlar öğretmenler için vazgeçilmez başvuru kaynaklarıdır. Bu nedenle, iyi bir program, öğretmenin anlayabileceği bir dille yazılmalı ve uygulayabileceği bir biçimde anlaşılır olmalıdır. Bir program ne kadar iyi hazırlanırsa hazırlansın, uygulanamadığı sürece geliştirilmesi için de gerekli veriler sağlanamayacaktır.
 8. Bilimsel olmalıdır. Hem bilimsel ilkelere uygun olmalı, hem de bilimsel bilgiyi kapsamalıdır. İyi bir program bilimsel süreç basamakları izlenerek hazırlanmalıdır.
 9. Ekonomik olmalıdır. Öğretim programı yapılan etkinliklerle ulaşılabilecek çok sayıda hedeflere erişebilir olmalıdır.
 10. Güncel koşullara uygun ve ihtiyaçları karşılayabilir olmalıdır.

Program Geliştirme Konu Anlatım Videoları

Program Geliştirme Soru Çözüm Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here