Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

a. Portfolyo (Bireysel Gelişim Dosyası – Öğrenci Gelişim Dosyası): Öğrenci çalışmalarının toplanmasıdır. Öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izledikleri yolları gösteren, yaptıkları çalışmalarının ve kazanımlarının kanıtı olan ürünleri koydukları dosyalardır. Öğrenci kendi hazırlar, veli ve öğretmen yardım eder. Öğrenci kendi çalışmalarının değerlendirilmesine katılır. Kendi ilerleyişini izleyebilir. Performansı bireysel olarak izlenebilir. Yetenek süreç içinde ölçülür. Öğrenciye sorumluluk verir. Amaç, öğrenme ve değerlendirmeyi birleştirmektir. İlk karalamalardan, çalışmanın son haline kadar tüm gelişimi kapsar. Değerlendirme kriterlerini öğrenciler önceden bilirler. Kalabalık gruplara uygulanması zordur. Puanlaması subjektiftir. Veliler sene boyunca öğrencilerin dosyalarını inceleyebilirler. Böylelikle öğretmenlerle ve öğrencisi ile yapılan çalışmaları inceleme, değerlendirme ve dolayısıyla çocuğunu daha iyi tanıma fırsatı bulabilirler. Öğrenci gelişim dosyası (portfolyo) içinde bulunan çalışmaların değerlendirilmesi için öğretmenler öğrencilere rehber olmalıdır. Bunun için her çalışmaya bir değerlendirme kağıdı verilmelidir. Böylelikle öğrenciler çalışmalarını rahatlıkla değerlendirebilir, aynı zamanda çalışmalarının yönünü, verilen bu kriterlere göre belirleyebilirler. Zaman alacıdır. Öğrenci yaratıcılığını geliştirir. Portfolyo üç ana bölümden oluşur. Öğrencinin ortaya koyduğu çalışmaların nasıl bir seyir izlediğinin ortaya konduğu özgeçmiş; öğrencinin süreç içinde yaptığı tüm çalışmaların konulduğu ürün; ve yaptığı çalışmaların değerlendirmesini yapmak amacıyla kendisi ile ilgili görüşlerini yansıttığı yansıtma bölümüdür. Kullanım amaçları şöyledir:

 • Öğrencinin gelişimini süreç içinde aşama aşama izlemek.
 • Öğrencileri araştırma yapmaya yöneltmek ve sorumluluk kazandırmak.
 • Öğrencilere kendi kendilerine nasıl öğrenebileceklerini göstermek.
 • Gerçek yaşam içinde öğrenmenin sağlanması ve öğrenmelerin yaşamla bağdaştırılmasını sağlamak.
 • Öğrencinin kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmesinin yanı sıra ailelerin çocuklarının; öğretmenlerin de öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak.
 • Paylaşım, sunum ve işbirliği gibi sosyal becerileri geliştirmek.

Her öğrenci farklı konuda farklı gelişim dosyası hazırladığından, öğrenci gelişim dosyaları bireyseldir. Bu nedenle bireyselleştirilmiş hedef davranışların kazanılması istenildiğinde kullanılabilir. Ancak hedef davranışların tüm öğrenciler için ortak olması durumunda kullanılamaz.

Öğrenci başarısının bireysel olarak değerlendirileceği durumlarda kullanılır. Öğrenci başarılarının birbiriyle karşılaştırılması istendiğinde kullanılmaz.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi için kullanılır. İlgili olmadığı ya da yeteneklerini geliştiremediği alanlarda kullanılamaz.

Öğrencilerin yaşamın içinde, yaşadıkları çevreyi ve toplumu tanımaları istendiğinde kullanılabilir.

Öğrenci davranışlarındaki değişikliklerin süreç içinde tüm yönleri ile ve aşama aşama izlenmesi istenilen durumlarda kullanılmalıdır.

Öğrenci gelişiminin aileler, diğer öğretmenler ve ilgili tüm kesimler tarafından izlenmesi gerektiği durumlarda kullanılabilir.

Biçimlendirme – yetiştirmeye dönük ve düzey belirleme – değer biçmeye dönük değerlendirmeler için kullanılır. Ancak tanıma ve yerleştirme amacıyla kullanılamaz.

Analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarında davranışların kazandırılması ve ölçülmesi istendiğinde kullanılır. 

Portfolyonun sınırlılıkları şöyledir:

Kalabalık grup ve sınıflarda uygulanması zordur. Puanlandırılması ve değerlendirilmesi subjektiftir. Portfolyolara konulacak çalışmalar için ölçüt geliştirilmesi ve bu ölçütlere göre değerlendirme yapılması zaman alıcıdır. Amaç ve ölçütün açık bir şekilde ifade edilmemesi, öğrencilerin çalışmalarının uygun şekilde örneklenmemesine, bu durum da öğrenciler hakkında yanlış karar verilmesine neden olabilir. Öğrenciler ürünleri başkalarına hazırlatabilir ya da birbirlerinden aldıkları ürünü kendi ürünü gibi gösterebilirler.

Portfolyo Değerlendirme Formu

İsim………………………………………………………….        Tarih: …………………………..

Portfolyonun içeriğini gözden geçirin ve aşağıda verilen her bir kriter için 1’den 5’e kadar olan numaraları kullanın. (1= Hiçbir şey içermiyor, 2= Kötü, 3= Orta, 4= İyi, 5= Mükemmel)

İçerik:                                                                           1           2          3          4          5

 1. Tamamlanma (tüm gerekenleri kapsıyor)
 2. Çeşitlilik (çeşitli parçalar içeriyor)
 3. Organizasyon (açık bir organizasyon planı var)
 4. Hacim (yeterince çalışma içeriyor)
 5. Odak / Amaç (amaçları karşılıyor)

Nitelikler:

 • Gayret (yoğun çaba gösterilmiş)
 • Kalite (uygun düzeyde kalite sergilenmiş)
 • Yaratıcılık (hayal ürünü ve yaratıcı düşünce sergilenmiş)
 • Risk alma (minimum beklentilerin ötesinde çalışmaların seçimi ve yapılışında risk alınmış)
 • Büyüme (ilerleme ve gelişme gösteriyor)
 • Yansıma (kişisel gelişme gösteriyor)
 • Öz değerlendirme (zayıf ve kuvvetli yönlerinin farkında olma)

Eklemek istedikleriniz:

 1. ………………………………………………………..

Genel Puan         :

Yorumlar           :

b. Performans Görevi: Performans, öğrencinin bilgi ve becerilerini kullanarak yeni bir ürün ortaya koymak için sarf ettiği çaba olarak tanımlanır. Performansa dayalı durum belirlemede öğrencilere performans görevleri verilmektedir. Öğrencinin ürettiği ürün ve öğrencinin bu ürünü oluşturmada geçirdiği süreç, performans değerlendirmesinin temelidir.

Performans görevi gerçek yaşamda karşılaşılabilecek bir problem durumudur. Problem üst düzey zihinsel beceriler ile çözümlenebilir.  Deney yapma, sergi oluşturma, makale, öykü, şiir yazma, grafik çizme, grafiği farklı bir tarza dönüştürme, bilimsel bir olayı sözel ve görsel olarak betimleme, bir tiyatro oyunu yazma ve sergileme, müzik parçası besteleme, bir araç yapma vb. Örneğin, su kaynaklarının tükenebilir olması nedeniyle dünyadaki su kaynaklarının yarısını kaybetseydik, dünyamızın durumu nasıl olurdu? Bu soruna nasıl bir çözüm üretebilirdik?

Ayrıca bir becerinin icrasına dayalı olarak yapılan değerlendirmelere de performans değerlendirme kapsamına girer. Örneğin yemek yapma, bisiklete binme, basketbol oynama, şarkı söyleme gibi psikomotor becerilerin değerlendirilmesi performans değerlendirmesidir.

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

c. Rubrik (Puanlama Anahtarı – Dereceli Puanlama): Bir etkinliğin ya da ölçmenin tamamının ya da bir bölümünün nasıl puanlanacağını gösteren kriterler kümesidir. Kabul edilebilir ya da edilemez performans sınırlarının öğretmen ve öğrenciler için açıkça belirtildiği kriter grubu ölçeğidir. Yani bu kriterler kümesi öğrencilere önceden bildirilir. Ölçme, daha tutarlı ve objektif olur. Öğrenci, kriterleri önceden bilir ve kendini yönlendirir. Öğrenci güçlü ve zayıf yönlerini bilir. Hedeflerin açık ve net belirlenmesini sağlar. Gelişmeyi ölçmek için ölçüt sağlar.

Derecelendirme ölçeklerine benzer ancak farklıdır. Derecelendirme ölçeklerinde puanlama yapan kişinin hangi durumda hangi dereceyi işaretleyeceği ve kaç puan vereceği kişinin izlenimine bağlıdır. Rubriklerde ise hangi durumda hangi puanın verileceği önceden belirlenmiştir.

Rubrik puanlamanın özellikleri:

 • Değerlendirmeye öğrenci ve öğretmen birlikte katılır.
 • Ölçme aracının objektifliğini sağlar.
 • Öğretmenin değerlendirmede kullanacağı kriterler belirlidir.
 • Öğrenci, değerlendirme kriterlerini bilir ve etkinliklerini buna göre düzenler.
 • Öğrenci nasıl değerlendirildiğini görür.
 • Değerlendirmeyi sürece ve sonuca yayar.
 • Her öğrencinin elinde rubrik önceden bulunduğundan öğrencinin performansını geliştirir.
 • Öğrenci eksik yönlerini görebilir, kendisini başkalarıyla karşılaştırabilir.
 • Öğrencilerin birbirlerini ve kendilerini değerlendirmelerini sağlar.
 • Nicel ve nitel değerlendirmeyi yapar.
 • Öğrenciye performansı ile ilgili dönüt verilir.
 • Velilere öğrencinin gelişimine ve değerlendirilmesine katkıda bulunma olanağı verilir.
 • Öğretme – öğrenme yaklaşımını daha etkili hale getirir.

– Analitik rubrik (süreç rubriği): Tek tek ürünler değerlendirilir. Aşamalar ve süreç önemlidir. Bir ürün ortaya konulurken gösterilmesi gereken performans aşama aşama bölündüğünde ve bu aşamalara puan verilmek istendiğinde kullanılır. Analitik rubrikler bir ürün ortaya konulurken etkili olan süreçle ilgilidir. İzleme amaçlı değerlendirmelerde kullanılır. Öğrencinin çalışmayı yaparken göstereceği performans alt boyutlara ayrılır. Alt boyutlar için öğrencinin gösterebileceği performans düzeyleri belirlenir. Beklenen performans her düzey için ayrıntılı olarak tanımlanır.

– Holistik rubrik (sonuç – ürün rubriği): Ürün önemlidir. Yapılan işin sonucuna bakılır. Öğrencilerin başarıları bir bütün olarak değerlendirilir, yani yaptığı işin sonucuna ya da sınavlardaki cevaplarına puan verilir. Öğrenci çalışmalarını bir ürün olarak ele alır ve çalışmanın hangi aşamalardan geçirilerek ortaya çıkarıldığını puanlamaz. Düzey belirleme amaçlı değerlendirmede kullanılır. Öğrencilerin göstermesi beklenen performans en yüksekten en düşüğe doğru sıralanır. Her düzeyde göstermesi beklenen davranışlar tanımlanır.

         d. Akran Değerlendirme: Öğrencilerin, kendi arkadaşlarının çalışmalarını belirlenen ölçütlere göre değerlendirdiği değerlendirme türüdür. Katılımcı bir değerlendirmedir. Öğrencilerin birbirlerinden bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlar. Değerlendirme basamağındaki davranışları kazanmasına katkı sağladığı gibi kendi güçlü ve zayıf yanlarını görmelerine de olanak sağlar. Bu bakımdan özdeğerlendirmeye temel oluşturur. Ancak akranların birbirleri için yanlı davranabileceklerini unutmamak gerekir.

            e. Özdeğerlendirme: Öğrencilerin, belirlenmiş ölçütleri kullanarak belli bir konudaki kendi çalışmalarını, bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını kendi kendilerinin değerlendirdiği türdür. Öğrenci kendi yaptıklarının ve yapabileceklerinin farkına vardığı gibi eksik yönlerini de görür. Neleri öğrendiğini, neleri öğrenemediğini, nerelerde öğrenme güçlüğü çektiğini ve nasıl öğrendiğini kendi kendine görebilir. Kendi hakkında bir bakış açısı geliştiren öğrenci güçlü ve zayıf yönlerini de görme olanağına sahip olur. Öğrencinin sürece etkin katılımını sağlar. Buradaki temel sorun yine, öğrencilerin kendilerini değerlendirirken yanlı davranabilecekleridir.

            f. Grup değerlendirmesi: İşbirliğine dayalı öğrenme faaliyetlerinin çoğunda grup çalışması vardır. Öğrenciler yapılandırılmış bir etkinlikte küçük bir grupla birlikte çalışırlar. Grup içerisinde her birey hem kendi işinden hem de grubun bütününden sorumludur. Bu değerlendirmede genellikle standart formlar kullanılır. Değerlendirme yapılırken ya grup üyelerinin tamamına aynı puan verilir ya da grup sözleşmesi uygulanır. Eğer öğrenciler yalnızca grupta sorumlu oldukları bölümden puan alacaklarsa akran değerlendirmesi de yapılabilir.

g. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç: Geleneksel doğru / yanlış tipindeki değerlendirme tekniğinde, her bir soru ayrı ayrı ele alınır ve çoğunlukla bir soru bir öncekinden veya bir sonraki sorudan bağımsızdır. Oysa birbiri ile bağlantılı D/Y tipindeki soruları içeren Tanılayıcı Dallanmış Ağaç tekniğinde her bir D/Y kararı bir sonraki D/Y kararını etkileyen veya belirleyen sonuçlar içerir. Bu teknikte, temelden ayrıntıya giden bir sıraya göre doğru ve yanlış ifadeler seçilerek öğrenciden doğru seçimi yapması istenir. Böylece, 8 veya 16 seçimlik bir ifadeler listesi ile sonlanan bir dallanmış ağaç oluşturulur. Özellikleri:

 • Öğrencideki bilgi ağındaki yanlış bağlantılar, yanlış stratejiler ve sonuçta yanlış olan bilgi ortaya çıkarılabilir.
 • Bu teknik elle olduğu kadar bilgisayar ortamında da uygulanabilir ve her çatallaşan soru daha da geliştirilebilir. Böylece öğrenme ve değerlendirme daha eğlenceli ve ekonomik hale gelebilir. Kapsam geçerliği ve güvenirlik de artar.
 • Verilen D/Y kararları sırasında öğrenci yanlış bir karar verdiğinin farkına varabilir ve geri dönebilir.
 • Birbiriyle ilintili D/Y tipinde ifadelerin hazırlanması, ilk defa kullanan öğretmenler için biraz zaman alıcı olabilir.
 • Öğrenci tahminle doğru cevaba ulaşabilir.
 • Sentez ve değerlendirme gibi üst düzey öğrenme becerilerinin ölçülmesinde yeterli olmayabilir.
 • Değerlendirmeden çok öğretim amacına hizmet eder. Bu nedenle öğretim ve değerlendirmeyi birleştirir.

Tanılayıcı dallanmış ağaç tekniğinin sınırlılıkları şöyledir:

 • Birbiriyle bağlantılı doğru – yanlış soruları hazırlamak zordur.
 • Şans başarısı yüksek olduğu için güvenirliği sınırlıdır.
 • Üst düzey bilgi ve becerileri ölçmede yetersizdir.
 • Hazırlaması uzun zaman alır, deneyim gerektirir ve genel olarak kullanışsızdır.

h. Yapılandırılmış İletişim Gridi: Bu teknik, öğrenci bilgilerinin daha derinlemesine ölçülüp değerlendirilmesinin yanında öğretici rollerin de yer aldığı bir tekniktir. Yapılandırılmış iletişim gridi, gridlerden oluşan bir şablon üzerinde, öğrencilerin cevabı bulması, bunları sıraya koyarak işaretlemesi ile soruları cevaplamalarına dayanmaktadır.

Bu tekniğin en önemli özelliği anlamlı öğrenmeyi ölçmeyi sağlaması, öğrencilerin bilişsel yapısındaki yanlış kavramları, bilgi ağındaki eksiklik ve aksaklıkları ortaya koyması için bir teşhis aracı olarak kullanılmasıdır.

Gridi hazırlamak üzere öğretmen, konuyla ilgili bir soru hazırlar ve sorunun yanıtını rastgele kutucuklara yerleştirir. Daha sonra ikinci soruyu hazırlar ve yine kutucuklara yanıtları yerleştirir. İkinci sorunun yanıtını teşkil eden kutucuklardan bir kısmı, birinci soru için de geçerli olabilir. Öğrencilerden, her soru için doğru kutucuğu bulmaları ve kutucuk numaralarını mantıksal ve işlevsel olarak sıralamaları beklenir. Öğrencilerin verdiği cevap o konudaki bilgi seviyesini, bilgi eksikliğini, kavramsal bağları veya yanlış kavramları gösterir.

Bu teknikteki önemli olan ilk nokta gridin yapısıdır. İlköğretim birinci kademe öğrencileri için 12, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri için 16 ve lise ve üniversite öğrencileri için 20 kutucuktan oluşan gridin kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. Grid içerisindeki kutucukların sayısı bazı durumları ortaya çıkarmaktadır. Bunlar;

 • Grid içerisinde yar alan kutucukların sayısı ne kadar fazla ise, konuya ilişkin olarak gerek cevaplara yönelik soruların fazla olmasını sağlarken gerekse daha fazla çeldiricinin konularak öğrencinin cevaba ilişkin tahmin olasılığını son derece azaltmaktadır.
 • Sorulan soru içerisinde sıralamanın da olması, birçok kutucuk içerisinden öğrencinin sıralamayı oluşturacak kutucukları seçme olasılığı da son derece azalmaktadır.
 • Griddeki kutucuk sayısının fazla olması, her kutucuğa yerleştirilecek olan maddelerin nitelikli olması nedeniyle bu niteliğe uygun maddelerin bulunup yerleştirilmesi açısından zorluk oluşturmaktadır.
 • Griddeki her kutucuk içerisine birçok türden cevap ve çeldirici konulabilmektedir. Bunlar resim, metin, şekil vb. cevaplardır. Bu durum yapılandırılmış iletişim gridi tekniği ile ölçme değerlendirme yapacak olan kişiyi, bu özellikleri kullanarak daha geniş bir alanda daha objektif bir ölçme ve değerlendirme yapabilmesini sağlayacaktır.

Yapılandırılmış grid tekniğinin yararları:

 • Kutucuklara kelime, resim, formül, tanım gibi birçok çeşitli şeylerin konulabilmesi görsel düşünme becerilerinin de kullanılması, ölçülmesi ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencinin seçtiği her doğru kutucuk için puan verilmesi nedeniyle kısmi bilgiler de puanlanabilir.
 • Öğrenmeyi ve değerlendirmeyi tekdüzelikten kurtarır.
 • Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkarır. Öğrenci seçtiği her doğru kutucuk için puan alır. Yanlış seçilen kutucuklar öğrencilerin konu hakkındaki eksik veya yanlış bilgilerini ortaya çıkarır.
 • Çoktan seçmeli testlerin aksine doğru olmayan bilgi sorulmaz. Kutucuklardaki her bilgi bir soru için gerekli yanıttır. Bu nedenle yanlışları eleyerek doğru yanıt bulunamaz.
 • Kısa sürede uygulanabilir.

Yapılandırılmış grid tekniğinin sınırlılıkları:

 • Bu tekniğin hazırlanması başlangıçta öğretmenler için biraz zahmetli olabilir ancak zamanla pratik kazanılarak etkili bir biçimde kullanılabilir.
 • Üst düzey bilgi ve becerilerin ölçülmesinde kullanılamaz.
 • Şans başarısı söz konusudur ancak çoktan seçmeli ve doğru yanlış testlerine göre daha azdır.

Grid tekniğinin analiz (puanlama) yönteminde şu formül kullanılır: C1 / C2 – C3 / C4

C1: Doğru seçilen kutucuk sayısı, C2: Toplam doğru kutucuk sayısı,

C3: Yanlış seçilen kutucuk sayısı, C4: Toplam yanlış kutucuk sayısı.

Bu formüle göre öğrencilerin puanı -1 ve +1 arasında değişir. Bu puanı 10 üzerinden değerlendirmek için önce negatifliği ortadan kaldırılır yani puan 1 ile toplanır. Sonra elde edilen sayı 5 ile çarpılır.

i. Kelime İlişkilendirme Testi: Öğrencinin bilişsel yapısını ve bu yapıdaki kavramlar arasındaki bağları, yani bilgi ağını gözler önüne serebilen bir tekniktir. Uzun süreli hafızadaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli olup olmadığını veya anlamlı olup olmadığını tespit edebilmemize yarar. Öğrenci bu teknikte, belli bir süre içerisinde (genellikle 30 saniye) herhangi bir konuyla ilgili verilen bir anahtar kavramın çağrıştırdığı kelimeleri cevap olarak verir. Öğrencinin uzun süreli hafızasından herhangi bir anahtar kavramı verdiği sıralı cevabın, bilişsel yapıdaki kavramlar arasında bağlantıları ortaya koyduğu ve anlamsal yakınlığı gösterdiği farz edilir. Anlamsal yakınlık etkisine göre, anlamsal bellekte iki kavram birbirine mesafe açısından ne kadar yakın ise o kadar sıkı ilişkidedir ve hatırlama esnasında da zihinsel araştırma daha çabuk olacağından her iki kavramla ilgili cevap daha hızlı olacaktır.

 Erozyon
Erozyon 
Erozyon 
Erozyon 
Erozyon 
Erozyon 

Kelime ilişkilendirme testlerinde öğrencilerin verdiği cevaplar puanlanarak değerlendirme yapılabilir. Her anahtar kavrama verdikleri cevap kelimelerin sayısı ve niteliği; bellekte anahtar kavramlara verilen cevapların sayısına (cevap olarak verilen kelimeler arttıkça anlamanın da arttığı varsayılabilir) ve kelime tipine (anahtar kavramla ilgili mi değil mi?) bakarak kavramın anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilebilir. Bu amaçla anahtar kavramlar için verilen her geçerli cevaba bir puan vererek öğrencinin testleri puanlanabilir. Bu yöntemde sadece cevap kelimelerinin değerlendirilmesine karşı çıkılabilir. Çünkü cevap kelimesi, sadece hatırlama düzeyinde, anahtar kavramla anlamlı bir ilişkisi olmayan bir çağrışım ürünü de olabilir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla öğretmen öğrencinin verdiği cevap kelimeyi ve anahtar kavramı da içeren anlamlı bir cümle kurmasını isteyebilir. Örneğin, anahtar kavram erozyon, cevap kelimesi ise orman olsun. “Erozyonu önleyen en önemli etkenlerden birisi ormandır” cümlesi öğrencinin erozyon anahtar kavramına verdiği orman cevabının anlamlı bir ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda puanlama iki aşamalı yapılabilir. Öncelikle verilen cevap kelimesi için bir puan, kurulan anlamlı cümle için ayrı bir puan verilebilir.

Hem ölçme ve değerlendirme hem de tanı amaçlı kullanılabilir. Hazırlanması kolaydır ve çok kısa bir zaman diliminde uygulanabilir. Bireysel ya da grupla yapılabilir. Tüm derslerde kullanılabilme esnekliği vardır. Öğrencilerin bilişsel yapısındaki kavramlar arasında ilişkileri ortaya koyması, ne bildiği ve ne öğrendiği arasındaki farkı anlayabilmesini sağlaması nedeniyle metakognitif bir araç olarak düşünülebilir. Görsel hafızaya da hitap eden kavram haritaları ile desteklenmesi de anlamlı öğrenmeyi kolaylaştıran bir faktördür.

Uygulama, sentez ve değerlendirme basamağı davranışlarının ve üst düzey zihinsel becerilerin (problem çözme, eleştirel düşünme vb.) ölçülmesinde yetersiz kalmaktadır.

j. Jurnaller: Jurnal, günlük, anlık veya bir konudaki duygu ve düşünceleri açıklayan yazı veya sözlü ifadelerdir.

Öğrencilerin kendilerini açıklamalarıdır. Bu nedenle öğrenme yanlışlarının saptanmasında, düşünce, akıl yürütme ve problem çözme süreçlerinin, duygularının ve duyuşsal özelliklerin gözlenmesinde yararlanılabilir. Elde edilen bilgiler, hem öğrencilerin hem de sınıfın gelişmesini izlemede, öğretim hakkında bilgi toplamada kullanılabilir.

Bazı durumlarda öğrencinin bir soruyu cevaplarken başvurduğu akıl yürütme stratejisi, yaşadığı duygular, düşünceleri ve bilinmesi gerekli diğer durumlara ihtiyaç olur. Yazılı veya sözlü sınavlarda öğrencilerin bu duygu ve düşüncelerinin anlaşılması mümkün değildir. Bu durumlarda jurnallerden yararlanılır.

Jurnalde öğrenciler yaratıcı olabilirler, çünkü başkalarının çözümleriyle sınırlandırılmamışlardır. Öğretmen, jurnaller yardımıyla öğretim için farklı akıl yürütme, çözüm vb. yollar elde edebilir. Kavram yanılgıları hakkında bilgi sahibi olabilir ve bunları daha sonra öğretim sırasında kullanabilir. Her öğretim düzeyinde kullanılabilir. Bazen günde bir, bazen haftada bir veya iki defa kullanılabilir. Bazı jurnal konuları şunlar olabilir:

 • Bu hafta öğrendiklerimizden en zor konu hangisiydi? Zor olan tarafı neresiydi? Niçin zordu?
 • Bugünkü sınavda nasıl bir başarı gösterdiğinizi düşünüyorsunuz? Sınavın en kolay tarafı neresiydi? Niçin?
 • Şu cümleyi tamamlayınız: Son 15 günü düşündüğümde, matematik dersindeki başarım …
 • Bugünkü matematik dersinde neler öğrendiniz?
 • Bu hafta öğretmenin kullandığı stratejilerden en çok hangisini beğendin? Hangisinden en çok yararlandın? Konuyla ilgili düşüncelerin ve öğretmene önerilerin nelerdir? Nerede etkili, nerede etkili değildi? Niçin?

k. Kavram Haritaları: Bir ünitede veya konuda geçen kavramların  birbiriyle ilişkilerinin yansıtıldığı haritalardır. Öğrenmeyi kolaylaştırma, öğrenme sürecini kontrol etme, kavram yanılgılarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır. Kavram haritaları, öğrenmeyi anlamlı kılar ve tekrar tekrar kullanılabilir. Hazırlanması zordur.

Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları Konu Anlatım Videoları

Ölçme ve Değerlendirme Soru Çözüm Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here