Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

         i. Görüşme: Belli bir amaçla yüz yüze gelen iki veya daha fazla kişinin, sözel ve sözel olmayan iletişim araç ve tekniklerini kullanarak yaptıkları bir etkileşim sürecidir.

Yapılandırılmış görüşme: Görüşme sürecinde izlenecek yol önceden planlanır ve planlandığı gibi uygulanır. Sorulacak sorular, bu soruların hangi sırada sorulacağı, yanıtların nasıl kaydedileceği, görüşmenin yeri ve zamanı belirlenmiştir.

Yapılandırılmamış görüşme: Görüşme süreci doğal ve esnektir. Görüşmeci, yapılandırılmış görüşmeyle kıyaslandığında daha bağımsız davranır. Soruları görüşme sürecine göre istediği zaman, istediği biçimde sorabilir, duruma göre kapsamda değişiklik yapabilir.

Güdümlü görüşme: Görüşmeci aktif, görüşülen pasiftir. Süreci görüşmeyi yapan öğretmen ya da danışman yönlendirir.

Güdümsüz görüşme: Görüşme sürecine ilişkin sorumluluklar paylaşılmıştır. Her iki taraf da aktiftir.

Görüşmeyi kaydetmek için 3 farklı yol kullanılabilir. Bunlar görüşmeyi kayda almak, görüşme sırasında not almak ya da görüşmeden sonra hemen kaydetmektir. Görüşmenin raporlaştırılmasına karışan bazı hatalar vardır.

 • Yerini değiştirme hatası: Olayların oluş sırası değiştirilir. Olaylar arasındaki bağlantılar doğru hatırlanamaz.
 • Tanıma hatası: Olaylar arasındaki ortak noktalar, işaretler tanınmaz, fark edilmez.
 • İhmal hatası: Bazı önemli ifadelerin, anlatılan olayların kaydedilmesi önemsenmez, kayıt ihmal edilir.
 • Derleme hatası: Bazı cevaplar, olaylar abartılır, büyütülür.

Gerek görüşme sürecinin kendisinden gerekse raporlaştırmaya karışan hatalardan dolayı bu tekniğin geçerlik ve güvenirliği düşmektedir.

            ii. Ev Ziyaretleri:Bireylerin yaşadıkları sosyal çevrelerden olan evleri ve o evlerde onlarla beraber yaşayan kişileri tanımak da birey hakkında önemli bilgiler sağlayan bir tekniktir. Genellikle evin fiziksel durumu, çocuğun çalışma olanakları ve koşulları, anne – babanın çocuğa ve çalışmasına ne ölçüde yardımcı oldukları, ailenin okula karşı tutumu vb. konularda bilgi toplanır. Dikkat edilecek noktalar şunlardır:

 • Ev ziyaretleri mutlaka önceden planlanmalı, aile ile irtibata geçilerek randevu alınmalı ve çocuğa bilgi verilmelidir.
 • Ev ziyaretine gitmeden önce olanaklar ölçüsünde aile ve çocuk hakkında bilgi edinilmelidir.
 • Ev ziyaretinde mutlaka öğrenci de hazır bulunmalıdır.
 • Ev ziyaretleri planlı olmakla birlikte çok formal bir hava içinde sürdürülmemelidir.
 • Ev ziyaretleri esnasında çocuk veya aile eleştirilmemelidir.
 • Toplanan bilgiler, ziyaretten sonra mutlaka gözlem ve görüşme formlarına kaydedilmelidir.
 • Ziyarette elde edilen bilgilerin gizliliğine önem verilmeli ve başka ailelerin duymasına izin verilmemelidir.
 • Ziyarette başka ailelerin çocukları hakkında da bilgi vermemeye dikkat edilmelidir.
 • Bıktırıcı olmamalı, ziyaret genellikle bir saati geçmemelidir.

            iii. Sosyodrama (Toplumsal Oyun): Bir grup bireyin bir sosyal problemle ilgili bazı rolleri paylaşarak izleyiciler karşısında gerçek hayatta olduğu gibi oynamalarıdır. Oyun (drama) tekniklerinden yararlanılarak kişilerin insan ilişkileri konusundaki durumlarını görmeyi ve onlara kişiler arası ilişki kurma becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir tekniktir. Her birey kendini değil, seçilen problemin içinde bir başkasının rolünü oynar.

            Sosyodrama toplumsal çatışmaların çözümünde, kişilerin kendilerinin ve başkalarının değer yargılarını tanımalarında, ortak bir sorun üzerinde çalışma gibi toplumsal beceri ve davranışların geliştirilmesinde de etkili olmaktadır. Bu teknikte bireylerin toplumsal yönden gelişmelerini sağlamak ve sosyal ilişkilerinde karşılaştıkları birtakım sorunları gidermek amacıyla bir iş arama, yeni bir gruba katılma, bir arkadaş grubu içinde bir konuda karar verme gibi birtakım konular işlenebilir.

            iv. Psikodrama (Ruhsal Oyun): Herhangi bir kişisel sorun yaşayan bireyin iç dünyasını tiyatro özelliği taşıyan oyunlar yolu ile dışa vurmasını sağlamayı amaçlayan tekniktir. Bu oyunda birey kendisini oynar, grubun diğer üyeleri ise bireyin sorunuyla ilgili rolleri paylaşırlar. Başrol oyuncusu olan kişi birbiri ardına oluşan duygusal durumların farkına varıp yaşantısındaki “bitmemiş işleri” psikodrama aracılığıyla çözümleyip bütünleşebilir. Psikodrama zamanı ve mekanı aşma açısından sınırsız olanaklara sahiptir. Ortam tamamen özel olarak seçilmiş bir oda içinde duygusal ve psikolojik ilişkilerin kurulmasına uygun bir terapi ortamıdır. Psikodrama, tanıdan çok tedavi tekniğidir.

            Psikodramada birey kendi yaşamanı oynar, belli kişiler canlandırılır, doğaçlama oynanır, amaç bireye sorunu hakkında içgörü kazandırmaktır ve uzmanlık gerektirir. Sosyodramada ise ortak bir sosyal sorun oynanır, belli tipler canlandırılır ve uzmanlık gerektirmez. Yine doğaçlama oynanır.

            v. Veli Toplantısı: Temel yaklaşım, öğrencinin gelişimi ve uyumu konusunda nasıl işbirliği yapılabileceğidir. Bu amaçla yapılan veli toplantıları, bireyi tanıma açısından oldukça işe yarar bilgiler verebilir.

            vi. Oyun Terapisi: Genellikle çocuklarda görülen davranış bozukluklarının nedenlerini oyun yoluyla ortaya çıkarmak için kullanılır. Çocuğu doğal ortamında tanıma, davranış problemlerinin nedenlerini görme, işbirliğini ve paylaşımı öğrenerek sosyalleşmelerine katkı sağlama amaçlarıyla kullanılabilir. Bu nedenle kontrol altına alınmış, uygun bir oyun ortamını ve hedefe yönelik oyunların planlanmasını gerektirir. Çocuk oyun oynarken arzuları, korkuları, kaygıları, duygu ve düşüncelerini ifade ederken içine bastırdığı öfke ve nefret gibi duygularını da oyuncaklara transfer ederek serbestçe açığa vurur. Odada gözlemci gibi duran terapist, gerektikçe çocuğa durumla ilgili sorular sorabilir, onlar üzerinde yorumlar, yansıtmalar yapar ve aydınlatıcı bilgiler verir.

            vii. Vaka Temsili: Bir olayın boyutlarını, olayı oluşturan ögeleri ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini daha canlı ve ayrıntılı görebilmek için olmuş veya olması mümkün bir olayın analiz ve eğitim amacıyla sınıfta dramatize edilmesi tekniğidir. Öğrenciler ele alınan gerçek veya tasarlanmış bir olayda çeşitli tipleri canlandırırlar. Bir tipi canlandıran oyuncu, o tipin problemine sahip kimse değil, onun aktörü de olabilir.                 Oyuncular, temsilde çeşitli tipleri canlandıracak bir olayı, bir atmosferi, bir durumu ortaya koymaya çalışırlar. Sonra grup, bu temsilde gözlemledikleri tipleri, atmosferi, olayı oluşturan faktörleri, olayın kişisel ve toplumsal boyutlarını tartışarak durum hakkında görüş ve tavır kazanmaya çalışırlar. Olaydaki hatalı tipler, daha doğrularıyla değiştirilerek ve yeniden temsil edilerek yanlış ve doğru davranışlar, düşünceler, duygular, tavırlar vb. belirginleştirilmeye çalışılır. Bu nedenle bu teknik, psikodrama, sosyodrama ve çeşitli meslek alanlarına eleman yetiştirmede eğitim – öğretim aracı olarak kullanılabilen etkili bir araçtır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Konu Anlatım Videoları

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here